19 May DROP-OUT RATE SHOCK AT UNIVERSITIES

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Nako le nako ditsebi tsa merero ya thuto di university gotee le kgoro ya thuto ya godimo ba fela ba dira dinyakisiso tseo di lego mabapi le bothata bjoo bo bonalago bo kekela pele bja baithuti bao ba ingwadisago le di univesity le di Univesity of technology empa ba se fetse dithuto tsa bona.
Loading player...