Abasebenzi benkampani yokucoca kwingingqi yase Rhawutini uPikitup

Abasebenzi benkampani yokucoca kwingingqi yase Rhawutini uPikitup babuyele enkomeni phezolo, emva kwenyanga yokugwayimbela uchatha kwimivuzo yabo. Into ethetha ukuba inyanga yonke abahlali bebehleli ebugxawiyebeni, ubumdaka nevumba elinganyamemzelekiyo, kungoko ke sithe sakrweca lowo uthethela isebe lezempilo asixelele ukuba lemeko ithe yabachaphazela njani abahlali kuquka namaziko ezempilo kulangingqi