Mulaedza nga Vhafunzi Vho Dokotela Tshenuwani Farisani.

University ya Venda ho vha na mutangano wo dzudzanyiwaho nga vha SACP wo dzhenelwa nga mahosi, vho nedorobo, vhafunzi, muhasho wa zwa mulayo University ya Venda na zwinwe zwiimiswa. Vho vha vho lavhelesa uri ri nga tandulula hani u tshinyadziwa ha ndaka musi huna zwitereke. Vhafunzi Vho Dokotela Tshenuwani Farisani vho ri sia na mulaedza nga murahu ha honoyo mutangano.