Maandag Oggenddiens - Ds Craig Salzmann

MATTEUS 14
Die dood van Johannes die Doper
(Mark. 6:14-29; Luk. 9:7-9)
1Daardie tyd het Herodes, die heerser, gehoor wat van Jesus vertel word, 2en hy het vir sy paleispersoneel gesê: “Maar dit is mos Johannes die Doper! Hy is uit die dood opgewek, daarom werk die kragte in hom!”
3Vroeër het Herodes vir Johannes laat vang, laat boei en in die tronk laat opsluit. Dit het hy gedoen oor Herodias die vrou van sy broer Filippus, 4want Johannes het vir Herodes gesê: “U mag haar nie as vrou vat nie.” 5Herodes wou hom daaroor doodmaak maar was tog bang vir die mense, omdat hulle hom as 'n profeet beskou het.
6Met Herodes se verjaarsdagviering het die dogter van Herodias voor die gaste gedans. Herodes was so in sy skik met haar 7dat hy 'n eed afgelê het dat hy vir haar sal gee net wat sy vra. 8Haar ma het haar voorgesê en sy het gevra: “Gee vir my hier in 'n skottel die kop van Johannes die Doper.”
9Hieroor het die koning baie sleg gevoel, maar vanweë die eed wat hy voor die gaste afgelê het, het hy opdrag gegee dat aan haar versoek voldoen moet word. 10Hy het iemand gestuur en Johannes in die tronk laat onthoof. 11Hulle het sy kop in 'n skottel ingebring en aan die meisie gegee, wat dit na haar ma toe gevat het. 12Sy dissipels het sy liggaam kom haal en begrawe; en hulle het dit vir Jesus gaan vertel.