آرامش دوستدار چه گفت؟

BBC  |  PARGAR
نظریه‌ی آرامش دوستدار تحت عنوان دین‌خویی ایرانیان، کندوکاوی‌ست در ریشه‌های نظری وضعیت ایران معاصر. آرامش دوستدار چه گفت و از او چه میراثی بجا می‌ماند؟ مهمانان این هفته: آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه و سالور ملایری، پژوهشگر مطالعات فرهنگی