عقب‌گرد دمکراسی در خاورمیانه، چرا؟

BBC  |  PARGAR
عقب‌نشینی دمکراسی در سراسر جهان مشهود است اما به ویژه در خاورمیانه و نواحی اطراف آن است که خیزش‌های آزادی‌خواهانه فروکش کرده‌اند و نیروهای اقتدارگرا غالب شده‌اند. چرا؟