Saterdag Oggenddiens - Ds Kobus Botha

ROMEINE 8

31WAT sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?
32Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
33Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak.
34 Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.
35Wie sal ons skei van die liefde van Christus — verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?
36Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.
37Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.
38Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge
39of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.