Donderdag Oggenddiens - Ds Johan Marais

I SAMUEL 3

19En Samuel het groot geword, en die Here was met hom; en Hy het nie een van al sy woorde onvervuld laat bly nie.
20En die hele Israel van Dan tot Berséba het erken dat Samuel betroubaar was as 'n profeet van die Here.
21En die Here het weer verskyn in Silo; want die Here het Hom geopenbaar aan Samuel in Silo deur die woord van die Here.

FILIPPENSE 4

6 Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.
7En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

DANIËL 6

1EN Daríus, die Meder, was twee-en-sestig jaar oud toe hy die koningskap ontvang het.