جامعه جهانی یا آنارشی جهانی؟

BBC  |  PARGAR
جامعه جهانی یعنی چه؟ مواجهه جامعه جهانی با ظهور دوباره طالبان و تحریم‌ها علیه ایران به ما چه می‌گوید؟ آنچه وجود عینی دارد جامعه جهانی‌ست یا آنارشی جهانی؟