Donderdag Oggenddiens - Ds Kobus Botha

PSALMS 31

1 VIR die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.
2 By U, o Here, skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie. Bevry my deur u geregtigheid.
3 Neig u oor tot my, red my gou; wees vir my 'n rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om my te verlos.
4 Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur.
5 U sal my laat uitgaan uit die net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug.
6 In u hand gee ek my gees oor; U het my verlos, Here, God van trou.
7 Ek haat die wat nietige afgode vereer, maar ék vertrou op die Here.
8 Ek wil juig en bly wees in u goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien, my siel in die benoudhede geken het
9 en my nie oorgelewer het in die hand van die vyand nie; U het my voete op vrye grond laat staan.
10 Wees my genadig, Here, want ek is benoud; van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam.