Episode 2877

#Mahlakung-Alfios o bookelong gomme mogwera wa gagwe wa kgomo Moscow o hlokofetše.Kgokong o botša Moruti Kgole gore a netefatše gore Alfios ga a tsebe ka lehu le la mogwera wa gagwe ka gore ge ba ka mmotša a le bookelong ke gona le yena a latetše Moscow.Naa ke nnete gore ge motho a lwala a le diphateng a seke a tsebišwa ka lehu la mang kapa mang yoo a lego kgaufsi le yena goba a tsebišwe?