Episode 2875

#Mahlakung- Jo nna wee! Masedi Lethebe o befetšwe o botša Saki gore batswadi ba gagwe ga ba nyake a hlakana le Zakes Shabangu mola yena a nyaka go ya go yena. Naa Masedi a latele maikutlo a pelo ya gagwe goba a theeletše batswadi ba gagwe ka gore le Saki ga a thabele gore a ya go hlakana le Zakes?