Episode 2873

#Mahlakung –Mmalo !Phetola Gentle Lethebe o gononelwa Tumi go tšea karolo mo hlaselong ya night club ya Masedi ka gore o be a amega go utswiweng ga koloi ya malome wa gagwe Phetola.Naa Tumi a ka ba a amega go hlaseleng ga tarvern ya motswala wa gagwe Masedi, gona lebaka e ka ba lefe gore a amege bosenying bja dikgwebo le dithotong tša gabo tša ga Lethebe?