Episode 2862

#Mahlakung – Monkgo wa senkgišabose(perfume) sa mosadi yoo a hlasetšego night club ya Masedi se sa šaletše dinkong tša Masedi, gomme re kwa Masedi a botša mmagwe gore ke se sengwe sa dilo tšeo di ka thušago maphodisa go golega bahlasedi ba. Naa ke gona ge ba ile ntlwana leswiswi bahlasedi ba ka lebaka la senkgišabose (perfume) se?