APHA - UMXHOLO

Phantse ibengumyinge we4.8 yezigidi zabantu beli loMzantsi Afrika abangekenzi mabango kwimali yomhlalaphantsi, nekuqikelelwa ukuba ifikelela ku42 billion yeerandi, ngokweenkcukaca manani zegunyabantu elilawula amaziko emali, iFSCA ukutsho. Nyaka nonyaka kuye kumiliselwe amaphulo okukhangela abanini bemali ekulondolozo lwengxowamali yomhlalaphantsi. IFinancial Sector Conduct Authority ibongoza abemi beli ukuba bangene kubuxhakaxhaka balemihla (Online) bakhangele kwidatabase yabo, ukuba akungebi ubani unemali ekolugcino kusini na.