APHA - UMXHOLO

Umbutho weDemocratic Alliance uphakamise umthetho oyilwayo iCadre Deployment Bill, ozakwenza ukuba ibe lulwaphulo mthetho, ukuqeshwa komntu onesikhundla kumbutho wezopolitiko kumasebe karhulumente. Lo mthetho uyilwayo uzakuyalela ikomishoni yenkonzo zikarhulumente iPublic Service Commission, ukuba imilisele umqathango wokuba ukuchongwa kwabantu kwizikhundla kwenziwe ngokulungelwa kwabo ezozikhundla kuphela. Lo mthetho uyilwayo uzakwenza ukuba ibe lulwaphulo mthetho ukuchongwa komntu esikhundleni ngenxa yokuthembeka kwakhe kumbutho othile wezopolitiko, ngaphandle kokuba usilungele isikhundla eso kwaye unesakhono sokwenza umsebenzi lowo. Ukwanika amagunya kwi-PSC ukuba ithathe amanyathelo ngakumagosa angazithatheli ngqalelo iziphakamiso zayo.