LIVE - WSU STUDENTS

Idyunivesithi iWalter Sisulu kwiMpuma Koloni, ingqinile ukuba kubekho uphazamiseko kwiinkqubo zale dyunivesithi kunye nokonakaliswa kwezinto, ngenxa yoqhankqalazo lwabafundi kwiikhampasi eziquka iBuffalo City, iGcuwa kunye naseMthatha ngoLwesihlanu weveki ephelileyo. Kuxwebhu lwezikhalazo olufakwe kwiikhampasi ezimbini zale dyunivesithi, abafundi bavakalise ukungaxoli kukulibaziseka kwimiba ephathelene nokubhalisa, iziphumo, kunye nemali ekhutshwa yingxowa mali exhasa abafundi uNSFAS yokutya kunye neyeencwadi phakathi kwezinye.Ukuva kwicala labafundi emnxebeni sibambe umongameli webhunga elikhokele abafundi iSRC ukutsho, kwikhampasi iBuffalo City eMonti, uPhelo Mathentamo.