APHA - UMXHOLO

Abasebenzi bakarhulumente bazakususwa basiwe kwezinye iindawo kwakumasebebe karhulumente ngaphandle kokuthandiswa kubo, ukuba oku kwenziwe kuqwalaselwe iimeko zomsebenzi lowo kufuneka bewenzile kulondawo bathunyelwa kuyo, phantsi komthetho oyilwayo opapashwe ngolwesibini wale veki. Isihlomelo kumthetho oyilwayo iPublic Administration Management Amendment Bill ukutsho, siyayiphelisa into yokuba kufuneka kusatyelwe kwaye kuvunyelwane nabasebenzi bakarhulumente ukusiwa kwezondawo isebe ligqibe ukubasa kuzo. Kungokunje ngokomthetho osebenzayo, amasebe karhulumente angaphakamisa kuphela ukuba abasebenzi mabasiwe kwezinye iindawo phakathi kwamasebe, kodwa ukuba abasebenzi abavumi akukho nto enokwenziwa ngamasebe. Isebe leenkonzo zoluntu nolawulo lithi amagunya okutshintsha abantu bafakwe kwezinye izikhundla, kuzakwenziwa kuba kuzanywa ukuqinisa ulawulo nokuphucula iindlela amasebe asebenza ngayo.