ZYK-LIVE TRADITIONAL PROJECT

UNombuyiselo Zinco ngumseki wenkqubo yemisebenzi yezandla ezinze eGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Le nkqubo ngumsebenzi wezandla wokuthunga iimpahla zesintu kunye neentsimbi. Lo msebenzi wasekwa ngonyaka ka-2012, kwaye ujolise ekuphuhliseni ekuhlaleni izakhono ekuhlaleni, kwanokugxoth'ikat'eziko. Okudume kakhulu ngoMama uZinco, sisiganeko samva nje, sokuthungela nokunxibisa igqala lomfundi weendaba zesiXhosa e-SABC, uMama uNoxolo Grootbom, ngethuba ebefunda iindaba okokugqibela, kuba ethatha umhlala phantsi. Ukuva banzi ngoku, masamkele emnxebeni u Nombuyiselo Zinco ngenkqu…