ZYK-LIVE WSU BOOK

Umongameli wokuqala wentando yesininzi eMzantsi Afrika, ushiya umqela oyimfundiso kweli lizwe. uMonwabisi Maxabela ushicilele incwadi eguqulelwe kulwimi lwesiXhosa enesihloko esithi "Nelson Mandela uphuncuka bemphethe", ngonyaka ka-2021, nalapho ezoba umdlalo obonakalisa indlela uTata uMandela evalelwa entolongweni nalapho kuwiswa khona isigwebo. Ukuva banzi ngoku, emnxebeni sibambe uMONWABISI MAXABELA eMpuma Koloni nozakusichazela banzi ngalencwadi…