APHA - UMXHOLO

Ikomishoni ejongene nokukhuphisana ngokufanelekileyo kweli iCompetition Commission, ikhuphe ingxelo namhlanje malunga nophando lwecandelo lothutho lukawonke-wonke eMzantsi Afrika. Le komishoni yathi yasungula olu phando kuba ikholelwa ukuba kukho iinkqubo zeli candelo ezingathintela ukhuphiswano olufanelekileyo. Olu phando luqhutywe kwizithuthi eziquka iibhasi, iitaxi noololiwe. Ezothutho lelinye lamacandelo asentloko kule komishoni. Kwintetho engobume besizwe uMongameli Cyril Ramaphosa wathi ukuze eli likulungele ukukhuphisana namazwe ehlabathi, lixhomekeke kumgangatho wamazibuko kunye nemizila yoololiwe yeli. Ukukhutshwa kwale ngxelo kuza kanye ngethuba eli loMzantsi Afrika lijamelene nomngeni wokuphucula nokumilisela isicwangciso sokuvuselela uqoqosho lweli.