ZIBUZWA- SOTYO PANSALB

INTRO: Ibhodi ejongene nokuphuhliswa kweelwimi kweli, i-Pan South African Language Board (PANSALB) ngamafuphi, ivakalise amazwi ovelwano ngakusapho lombhali nengcali kulwimi lwesiXhosa unjingalwazi Sizwe Churchill Satyo. Unjingalwazi uSatyo ubenegalelo elikhulu ekuphuhliseni nasekuphakamiseni ulwimi lwesiXhosa ingakumbi kwi-grama. Ubengumbhali weencwadi zesi-Xhosa eziliqela eziquka ezi zilandelayo: Igrama Noncwadi lwesiXhosa, Uphengululo lwesiXhosa, Etshatile engatshatanga kwakunye nethi Sasinoncwadi Kwatanci, ayibhale nabanye ababhali nezinye. Ukuva ngamagqabantshintshi ngobomi bakhe negalelo lakhe ekuphuhliseni isiXhosa phulaphula nanku uXolisa Tshongolo ophuma kwibhodi ejongene neeLwimi kweli