Tiphuma Imphunga - AUTISM DAY

Umhlaba wonkhe bewugubha lilanga lekuchwashisa ngesifo se-autism, i World Autism Awareness Day, mhla ka-2 April 2021. Batali labaningi kubatsatsa sikhatsi kubona nangabe umntfwana wabo analesifo lesibanga kungakhuli kwengcondvo yemntfwana. Sicocisene nalomunye make lonemntfwana lone-autism, ngu Sister Miriam Zahoor.