Episode 2847

#Mahlakung –Konstabel Mpedi o befetšwe o sekiša Sergeant Mampane gpore ke ka lebaka la eng a tšama a botša batho gore Mpedi ke makoti ka gore o dula gabo mosadi.Mampane o a e tiišetša o mmotša gore monna ke yena a nyalago mosadi gomme mosadi a fetola sefane.Mpedi o a mo sega o mmotša gore o šaletše ga a sepele le mabaka ka gore matšatšing a selehono, basadi ba bitša ka difane tše pedi .Naa ke kgapeletšo gore mosadi ge a nyetšwe a fetole sefane sa gabo goba a bitše ka tše pedi goba go lokile le ge a sa se fetole?