ZYK-LIVE TOURISM MODEL

Unobuhle ophuma eHankey, kufuphi nedolophu yaseBhayi, eMpuma Koloni uzakumela uMzantsi Afrika kukhuphiswano loonobuhle kwihlabathi, uMiss Model of Tourism World, oluzakusindlekwa kwilizwe laseJamaica. Olu khuphiswano lolokuqala ngqa kwaye lujolise ekugqamiseni ukhenketho, amasiko, kwanokuphuhlisa ulutsha kwihlabathi jikelele. Ukuncokola ngokunabileyo ngolu khuphiswano, emnxebeni sibambe unobuhle weli othabatha inxaxheba kolukhuphiswano, uXolisa Maseti...