ZYK-LIVE ANTI RACISM

Le veki iphawulwa njengeveki yokulwa ubuhlanga eMzantsi Afrika. Oku kwenzeka ngexesha eli lizwe lisondele kusuku lokuphawulwa kwamalungelo oluntu, ngomhla wamashumi amabini ananye kule nyanga ka-March. Izolo kuvulwe iqonga lonxibelelwano kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla, nalapho bekuxoxwa ngobuhlanga kweli lizwe, namalungelo oonondaba kwanokunciphisa umkhethe xa kupapashwa iindaba. Ukuva banzi ngoku sikrwece u-Mary Papayya, ongusihlalo ojongene namalungelo oonondaba, kwiqonga labahleli beendaba i-SANEF ukutsho, nobesisithethi kule ndibano yayizolo…