ZYK-LIVE ECON BOOST

Umasipala ombaxa iNelson Mandela Bay, eGqeberha eMpuma Koloni ukwiinzame zokuhlumisa uqoqosho, nanjengoko kuhlaziywe umgaqo-nkqubo wokukhuthaza utyalo-mali olujolise kumashishini athwaxwe ngubhubhane i-Covid-19. Olu tyalo-mali kulo masipala luxabisa izigidi ezingamakhulu mahlanu anamashumi amathandathu anesixhenxe zeerandi (R567m) kule minyaka mihlanu izayo. Le mali izakudala imisebenzi esisigxina emalunga namakhulu amane aneshumi elinesixhenxe (417) kule minyaka mithathu izayoo. Lo masipala wamkele umgaqo-nkqubo wokukhuthaza utyalomali ohlaziyiweyo ngo-October wonyaka ophelileyo, ngeenjongo zokuphuhlisa ukhuphiswano kwezoqoqosho kulo masipala ngelokutsala, ukukhusela nokukhulisa utyalomali kweli nolwangaphandle. Ukuva ngokubanzi ngoku, masamkele uSodolophu wesixeko esimbaxa seNelson Mandela Bay, uNqaba Bhanga...