APHA - UMXHOLO

Namhlanje umphathiswa wemfundo esisiseko u-Angie Motshekga ubhengeze iziphumo zabafundi bakaGrade12 zonyaka u2020, nonyaka okwimbali ngokungaqiniseki kwemfundo ngenxa yemingeni efana nobhubhane iCovid-19. Abafundi kufuneke baziqhelanise nokufunda ngobuxhakaxhaka, kwaye bengadibani nootitshala okanye besiya ngeentsuku ezahlukileyo esikolweni, ngethuba bevaleleke emakhaya kwaye bephila phantsi kobhubhane iCovid-19. Iziphumo zika 2020 zimi ku76.2% kuzwelonke, nalapho iphondo elinkqenkqeza phambili ilelase Frey Stata ngo85.1% lilandelwa lelaseGauteng ngo83.3%. Ukanti amaphondo asemsileni liphondo leMpuma Koloni ngo68.1% kunye nelaseMntla Koloni ngo66%. Ngethuba umphathiswa esenza esisibhengezo uvakalise ukuba kubekho ukwehla kumaphondo akwimimandla esemaphandleni.