Izwi Elifresh

Ubani ongathi usuku nosuku alunazehlo ezishonisa phansi umphefumulo wakhe, zimshiye edidekile?

Kulesosimo kanye angikutshele ukuth sikulethele iZwi lomphefumulo eliyimzuzu emithathu Vo!
Eliza kuwe Li-Fresh ukubhekana nezehlo zosuku ngalunye.

Uma uzifuna njalo lezinkulumo ezimfushane ungajoyina iqoqo ngokungena kule Link elandelayo.
Daily Zulu South Africa Christianity · Self-Improvement
223 Episodes
1 – 20

His Redemptive Intent

Zefaniya 3:16,17 - Ngalolo suku kuyakuthiwa kulo iJerusalema : “ungesabi Siyoni, izandla zakho mazingadangali. UJehova uNkulunkulu wakho uphakathi kwakho, iqhawe eliyakukusindisa; uyakujabula ngawe ngentokozo, athule othandweni lwakhe, ethabe ngawe ngokuhlabelela”.
6 Dec 9PM 3 min

Inkemba Esika Nhlangothi Zombili

Izaga 10:2-4 - Ingcebo yobubi ayisizi lutho ,kepha ukulunga kophula ekufeni. UJehova akavumi ukuba olungileyo alambe ,kepha isifisi somubi uyasihlohloloza. Isandla esinobudenge siveza ubumpofu kepha isandla sokukhuthala siyacebisa.
5 Dec 9PM 3 min

Impambankwinci Yenkululeko

KwabaseGalathiya 5:13 - Ngokuba nina bazalwane nabizelwa ekukhululekeni. Kuphela ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba enyameni, kepha khonzanani ngothando.
3 Dec 9PM 2 min

Umhlaba Ophumile Ezandleni

Isaya 40:22-25 Nguye ohleli esiyengelezini somhlaba ,abahleli kuwo banjengezintethe ,nowaneneka izulu njengendwangu ,alelule njengentende ukuba kuhlalwe kulo ,nowenza izikhulu ukuba zibe yinto engelutho nabahluleli ukuba babe yize . Yebo benele ukutshalwa nje ,yebo banele ukuhlwanyelwa nje ,yebo isiqu sanele ukugxila mhlabathini,abesephephetha kubo babune ,isivunguvungu sibasuse njengamabibi .”Niyakungifanisa nobani ukuba ngifanane…
30 Nov 9PM 3 min

Izinja Ezikhonkothayo

1 KwabaseKhorinte 2:1-5 Nami, bazalwane, ekufikeni kwami kini angifikanga ngobungcweti bokukhuluma nobokuhlakanipha, ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu. Ngokuba nganquma ukuthi angiyikwazi okunye phakathi kwenu, kuphela uJesu Kristu, lowo obethelwe esiphambanweni. Mina ngangikini ngobuthakathaka, nangokwesaba, nangokuthuthumela okukhulu; nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo, kepha kwaba ngesibonakaliso sikaMoya nesamandla
29 Nov 9PM 3 min

Abangani Abenjangalaba

NgokukaLukha 5:17-20 Kwathi ngolunye lwalezo zinsuku yena esafundisa, kwakuhlezi khona abaFarisi nabafundisi bomthetho ababephuma emizini yonke yaseGalile neJudiya neJerusalema. Namandla eNkosi ayekuye ukuba aphulukise. Bheka-ke, nanko amadoda ethwele ohlakeni umuntu ofe uhlangothi, efuna ukumngenisa nokumbeka phambi kwakhe. Engafumani ukuthi angamngenisa kanjani ngenxa yesixuku akhwela phezu kwendlu, amehlisa ophahleni kanye nohlaka…
28 Nov 9PM 2 min

Ukwenqaba Ukuba Ngojwayelekile

NgokukaJohane 1:12,13 Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga ngagazi, nantando yenyama, nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu.
27 Nov 9PM 3 min

Ukwembuleka Kweqiniso

NgokukaJohane 14:8-11 UFiliphu wathi kuye: “Nkosi, sikhombise uYihlo, kusanele.” UJesu wathi kuye: “Isikhathi esingaka nginani, awukangazi, Filiphu, na? Ongibonile mina ubonile uBaba; usho kanjani ukuthi: ‘Sikhombise uYihlo,’ na? Awukholwa ukuthi ngikuBaba, oBaba ukimi, na? Amazwi engiwakhulumayo mina kini angiwakhulumi ngokwami; kepha uBaba ohlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. Kholwani yimi ukuthi…
26 Nov 9PM 2 min

Izinsuku Ezinde, Iminyaka Emfushane

KwabaseRoma 13:10,11 Uthando alwenzi okubi kumakhelwane; ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Yenzani lokhu, njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni; ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso.
23 Nov 9PM 3 min

Ukukhohliseka Kalula

KwabaseFesu 6:17 kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi
22 Nov 9PM 3 min

Ukubhekana Ngqo Nokugxekwa

Izaga 15:31,32 Indlebe elalela ukusola kokuphila iyakuhlala phakathi kwabahlakaniphileyo.Onqaba ukulaywa udelela umphefumulo wakhe kepha olalela ukusolwa uzuza ingqondo .
19 Nov 9PM 3 min

Ukubhekana Ngqo Nokugxekwa

Izaga 15:31,32 Indlebe elalela ukusola kokuphila iyakuhlala phakathi kwabahlakaniphileyo.Onqaba ukulaywa udelela umphefumulo wakhe kepha olalela ukusolwa uzuza ingqondo .
19 Nov 9PM 3 min

Changing Values

1 EkaJohane 2:15-17 Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaYise alukho kuye, ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu kuphila, akuveli kuYise, kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo; kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade.
16 Nov 9PM 2 min

Ukubhekana Ngqo Nokugxekwa

Izaga 15:31,32 - Indlebe elalela ukusola kokuphila iyakuhlala phakathi kwabahlakaniphileyo.Onqaba ukulaywa udelela umphefumulo wakhe kepha olalela ukusolwa uzuza ingqondo .
16 Nov 1AM 3 min

Izinto Eziphula Inhliziyo Yakho

1 EkaPhethru 5:10 Kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu, senihluphekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, aninike amandla, anisekele.
15 Nov 9PM 2 min

Ngubani UNkulunkulu Oyomenza Aqine ?

2 Izikronike 16:9 Ngokuba amehlo kaJehova aqalaza emhlabeni wonke ukuba abe namandla kwabanhliziyo yabo iphelele kuye; wenze ngobuwula kule nto, ngokuba kusukela manje uyakuba nokulwa njalo.”
14 Nov 9PM 3 min

Labo Abakuphatha Kabi

Izaga 12:16 Ukukhathazeka kwesiwula kuyaziwa ngosuku kepha oqondileyo uyasibekela ihlazo .
13 Nov 9PM 3 min
1 – 20