Nna Le Wena

MOTSWEDING FM  |  Podcast , ±27 min episodes every 1 week, 2 days  |  Broadcast schedule  | 
“Mosadi o tshwara thipa ko bogaleng” this will be the centre of discussions. For a long time men have been sitting at the helm of policymaking but today as a society we find that there are far too many social ills that plague the development of the country.

Thought- provoking in-depth discussions with listeners and experts on Contemporary social issue, Illiteracy, Poverty, Juvenile Delinquency, Violence against Women.

Nna Le Wena is hosted by the veteran broadcaster Mme. Lindiwe Modise between 20:00-00:00

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
21
SEP

What the ‘new normal’ under lockdown level 1 means for South Africa

Afrika Borwa o tsene mo Alert level 1 mo bosigong jwa maabane, mo bekeng e e fitileng President Ramaphosa o tlhalositse gore Afrika Borwa o tlile go tshela ka mokgwa wa the ‘new normal’ e kaya eng ‘new normal’. Jaaka naga re tswa kgakala ka seemo se, ebile re solofela fa maemo atla tokafala goya pele. Phirimane ya gompieno re seka-seka kgang eno ya ‘new normal’. Moeng wa rona ke Tshidi Madia, ke mokwadi wa dikgang wa news24.
14
SEP

Gogo Maweni o tlhalosa ka mo Covid-19 e amileng tiro ya gagwe jaaka ngaka ya setso

Re lebelela gore mogare ono wa corona amile jang tiro ya gago ole Sangoma kgotsa ngaka ya setso ka gore kwa tshimologong ya Lockdown dingaka tsa setso le tsone bane basa letlelelwa goka tsaya maeto kgotsa go ya kwa malapeng a batho, le mekgatlho e e farologaneng ya dingaka bane ba ikuela gore le bone ba nne le lentswe kgotsa karolo mogo batleng tharabololo kgotsa kalafi ya bolwetse joo. Lindiwe Modise buisana le Ngaka ya setso Gogo Maweni ka tiro ya gagwe le gore Covid-19 emo amile gole kae.
26
AUG

Madi a kotlo ya ngwana/bana goya ka Maintenance Act 99 of 1998 le Mme Tshepiso Letoaba

Goya ka Maintenance Act 99 of 1998, e tlhalosa gore maikaelelo a Maintenance Act kego netefatsa gore batsadi botlhe ba tsaya karolo yago tlhokomela ngwana ka madi. Mme gase batsadi botlhe bao ba tlamelang bana ba bone ka madi, ke ka moo o fitlhele go iwa di kgotlatshekelo. Ka nako tse dingwe o fitlhele Rre a dira, a nale le letseno, mme go sena sepe se se bontshang gore o nale letseno. Mme ene o nale tiro. Kgotlhatshekelo e thusa mo seemong se se jalo? Moeng wa rona ke Mme Tshepiso Letoaba ke Attorney gotswa kwa Legal Aid.
24
AUG

Lockdown level 2, ake yone nako ya rona ikonomi e kgone go hema? Go akaretsa le matshelo a rona?

Beke ya ntlha e setse e fetile fa e sale Afrika Borwa a tsene mo legatong la bobedi la kiletso ya metsamao. Melao ele malwa e fokoditswe, batho ba kgona go tsaya maeto lego etela masika le ditsala. mme moletlhakoreng le lengwe, go bonala e kete ikonomi ya rona etla bona lesedi, go akaretsa le Makala a mangwe a a thusang ikonomi go gola. Lockdown level 2, ake yone nako ya rona ikonomi e kgone go hema? Go akaretsa le matshelo a rona? Re laleditse Dez Tswaile ke Financial Planner gotswa kwa Emphasis Wealth Advisory.
18
AUG

Go ikamogela lego amogela bong jwa gago.

Re tlile go tsaya dikgang le Jonathan Maponya. Nna le wena re mo itsi ka leina la MJ gotswa mo setshwantshong sa The Way Nginga khona. Ke mosha motho yoo, re tlile go tlotla le ene ka bong jwa gagwe.
18
AUG

Lockdown level 2 e kaya eng mo matshelong a rona le Faith Mnyameni o eleng modiredi loago

Motswana o kile are boitumelo jobo ntsi bo atlafisa motho, jaanong gompieno re tlile go buisana ka gore Lockdown Level 2 e kaya eng mo matshelong a rona. Mafelo ale mantsi a buletswe, go akaretsa le mafelo a boroba sogo. Se se monate ke gore reya kwa setlheng se se monate sa semelo, setlha sa boitumelo. Mme se se botlhoko ke gore mogare wa Corona ga ona kalafi ga jaana, e bile fare nna botlhaswa reka feleletsa re tshwaetsane. (Psychologically)Re ipaakantse gole kae go itumelela maeto lego etela ba losika le ditsala ntle lego tshwaetsana? Re tlile go tlotla le le Faith Mnyameni, ke social worker ebile ke mokaedi kwa Imani psychosocial solutions
17
AUG

Re tswelela go keteka mosadi wa letlapa ke moruti ebile ke morotloetsi Mme Mmanare Masinamela

Fa maemo a botshelo asa letle, fa go bonala e kete lefatshe lego furaletse. Ke eng kgotsa ke mang yo ago neelang maatla le thotloetso yago ema. Mongwe le mongweo nale ka mokgwa yo a itshidisang ka gone. Dikgwetlho tsa botshelo di teng re kopana le tsone gangwe le gape, mme ka gale utlwa motho are “Gotla siama”. Mme gompieno re batla go itsi gore fa go nna thata, O bona kae maatla ago tswela pele ka botshelo. Re tlile go tlotla le yo mongwe wa basadi ba ba maatla, ke moruti ebile ke morotloetsi Mme Mmanare Masinamela.

92 episodes

« Back 1—12 More »