Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
1772

OSEMSAMO EPS 1772

UTjhudu akamkholwa uMtshweni nakambikela bona uNokhantraye uyamhlukumeza. UGembe kubonakala azokukhetha imali alibale ngesitjhaba seKosi uMasango.
1773

OSEMSAMO EPS 1773

UZimkhona ufuna ukwazi bona uyokuzuzani nakangasiza ipholisa uSithole. UTjhudu ubalekela uyise ohlala abalabala.
1774

OSEMSAMO EPS 1774

UNokhentraye ukulisa kwaMtshweni abuyele kuZimkhona. USibanyoni iphakamisa ijima lakhe lokuphikisana netuthuko yeNyabela, Uyokuphumelela na?
1775

OSEMSAMO EPS 1775

UMandla uhlanganisa ini neKosi uGembe, uSibanyoni urarekile. uMtshweni ubikela uSibanyoni ngomtlhagwakhe.
1778

OSEMSAMO EPS 1778

UNokhentraye uphatheke kumbi ngendaba yokuthi kuthiwe uhlangene ihloko. UGembe uyayifuna ituthuko ye Nyabela kodwana unokuzaza bonyana umphakathi uzokuvuma na.
1782

OSEMSAMO EPS 1782

USalaminah ufuna ukuthenga irhwebo likaGumbagumba elibangwa ngu-Oupa noFuduka. UNokhentraye uvulela uTjhudu isifuba ngethando analo kuyise, uFrieda asejele.
1784

OSEMSAMO EPS 1783

Ubuyile uPhephe kghani uzoliyisekela nofana njani ithando likaBikwaphi noTjhudu? UTjhudu ukholwa yokuthi ithando liyalinda liyabekezela nangemva kwesikhathi eside agcina ukubonana noSithole
1790

OSEMSAMO EPS 1790

UMtshweni akafuni ukuya ekhaya elitlhogomela abantu abakhubazekileko. USibanyoni uyabotjhwa ngokuhluthuka asahlele ikosi uGembe

309 episodes

« Back 1—12 More »