Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
22
MAY

Oketša Tsebo

Napjadi Letsoalo elego monyakišiši wa popapolelo o hlalosa gore maleme a se Afrika a bohlokwa dikantorong tša privete le tša mmušo.
22
MAY

Tša go fiša

Boy waga Mamabolo ke wo mongwe wa maloko a palamente ya 2019, ore o thabile kudu.
20
MAY

#OkgonneBjang - Baneng Naape

Re boledišane le yo mongwe wa badudi ba Afrika Borwa yoo a ilego a kgethwa bjalo ka 'Top 100 Future leaders' ba Afrika Borwa ka 2017. Moisa yoo o shetši a ile a emela Afrika Borwa gola Egypt ge gobe go swerwe 'World Youth Forum' ngwageng wa go feta. #TFMDitlalemeso
20
MAY

Tša go fiša go Ditlalemeso

Modula setulo wa South African National Editors’ Forum (SANEF) , Mahlatse Mahlase o hlalosa gore dikgokaganyo tša leago di fetotše ka tsela yeo boraditaba ba begago ka gona.
06
DEC
2018

Nkane bontši bja batho ba baso re sa thušane?

Ke eng se se dirang gore rena batho ba baso, re palelwe ke go hwetša mešomo ge re fetša ka di grada (degrees) tša rena? Nkane bontši bja batho ba baso re sa thušane? Ge o ka lebelela, di company tše dintši di na le balaodi ba batho ba baso matšatši a. A ekaba ele gore re paledišwa ke dithuto tše re di hwetšang mo dikolong tša gaborena naa? #DITLALEMESO
26
NOV
2018

16 Days Activism for no violence against women and children

Ge o bona ngwana goba mosadi a tlaišwa (abused), wena o dira eng? A e kaba o ipotša gore ga di nyake wena naa? O a tseba gore moagišane wa gago, mogwera wa gago goba motswalle wa gago o tlaišwa ka mehla le ka mehla, eupša ga o dire selo ka taba ye. Nkane o sa thuši? Go ya ka wena, ke eng se re swanetšing go se dira go fediša tlaišo ya bana le basadi mo Afrika Borwa? #DITLALEMESO
19
NOV
2018

#IdibalaChallenge VS Epilepsy South Africa

Mokgahlo wa Epilepsy South Africa o na le ngongorego ka #IdibalaChallenge. Ba re #IdibalaChallenge e nyefola le go dira metlae ka bolwetši bja Epilepsy. The Road Traffic Management Corporation le yona e opa ke hlogo ka ge batho ba ekiša go idibala ba otlela sefatanaga. Maikutlo a gago ke a mafe ka di ngongorego tše? A naa o dumelelana le dipelaelo tša mekgahlo ye naa? Mabaka a gago ke a mafe? #DITLALEMESO

32 episodes

« Back 1—12 More »