Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
17
SEP

#ReGoThušaKaEng

Judith Moabelo gotšwa ka Gauteng Province (Soweto) ke sekgwari sa mabethela, le bekeng ya go feta obe a dirile bjalo ka mehleng. O be a hlatswitše diaparo tša ngwana wa gagwe tša sekolo gomme ka ponyo ya leihlo o hweditše diaparo tšeo tša ngwana tša sekolo di timeletši gomme terata ya diaparo e Ponoka.
16
SEP

#OkgonneBjang - Maeshibe Marema

Lekgarebe la mengwaga ye masotharo tee (31) gotšwa ka profentsheng ya Limpopo le ile la tla ka kgwebo ya go dira selo sa moswananoši ka Afrika Borwa , gomme kgopolo ya gagwe ya mo dira gore atle ka mohuta woo osa tlwaelegago wa kofi. Ka leina kgwebo ke - Maeshibe Coffee.
10
SEP

Re go thuša ka eng?

Re hweditše molaetša gotšwa go Chidi Tumelo gotšwa Ga Mathabatha ele ge a hlalosa gore o rata kgwele ya maoto eupša dieta tša gagwe tša go raloka di hlagetše.
09
SEP

#OKgonneBjang - Mmatlala Mabotja

Re amogela mongwadi wa dipuku, lekgarebe leo le tlilego ka setsweltswa sa go tlola melomo sa go ikgetha, seo se ratwago kudu ka nageng ya China, Mmatlala Mabotja wa mengwaga ye 23
03
SEP

Re go Thusa ka eng?

Lehono re lebelela morago, re nyaka gokwa Matsapola Matshela Irene yoo a tshepišitšwego gore Certificate sa gagwe se lokollotšwe ka Capricorn Tvet naa?
27
AUG

#ReGoThušaKaEng

Lehono re thuša Nomsa Tshingowe yoo a hlokago thušo ka ge le yena a thuša balwetši ba Kankere.
27
AUG

My Environment My Pride

Re boledišana le lekgarebe leo le goletšego ka gare ga bofula pudi bja motse wa Komaneng Ga Mamabolo, Dikeledi Makgoba. Dikeledi ore o thomile go topela ditšhitswana a sa tsena sekolo sa Pula Madibogo gola Mankweng, theeletša ge LennyT le Mankoko ge ba boledišana le yena.
22
MAY

Oketša Tsebo

Napjadi Letsoalo elego monyakišiši wa popapolelo o hlalosa gore maleme a se Afrika a bohlokwa dikantorong tša privete le tša mmušo.
22
MAY

Tša go fiša

Boy waga Mamabolo ke wo mongwe wa maloko a palamente ya 2019, ore o thabile kudu.
20
MAY

#OkgonneBjang - Baneng Naape

Re boledišane le yo mongwe wa badudi ba Afrika Borwa yoo a ilego a kgethwa bjalo ka 'Top 100 Future leaders' ba Afrika Borwa ka 2017. Moisa yoo o shetši a ile a emela Afrika Borwa gola Egypt ge gobe go swerwe 'World Youth Forum' ngwageng wa go feta. #TFMDitlalemeso

39 episodes

« Back 1—12 More »