Moremogolo

THOBELA FM  |  Podcast , ±1 hr 23 min episodes every 1 week, 2 days  |  Broadcast schedule  | 
Thobela Fm Late Night talk show that runs Monday to Thursday . The programme focuses on social and welfare issues. The programme is very popular at night as issues discussed have assisted many fractured families. Newsmakers include social workers and marriage councilors. Listeners who did go through difficult situations in life share their experiences and that assist listeners who are in a similar situation.We also have “Tsa ka Pukung” which unpacks Sepedi reading books to help improve the love of reading in the country.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
12
AUG
2020

Lešitaphiri

Re tlo ba re šala morago ditaba tša bookelo bja St Ritas go ya ka Lešitaphiri la bekeng ya go feta mowe bookelo bo tsebišitšego lapa ge tatagolona a hlokagetše mme ka morago ba re o sa phela, mme letšatsi leo le latelago ba re o hlokagetše.
05
AUG
2020

Lešitaphiri

Lapa le re ka Labohlano ke ge bookelo bo ba tsebiša gore tatagolona o hlokagetše ka Covid-19 mme ka go re yalo ba latele magato a go boloka bahu ba ba bjalo ka nako ya poloko. Sello se se golo sa lapa ke gore bjale ge ba eya bookelong go ya go nyaka go tseba ka botlalo gore naa go šadile go direga eng ka tatagobona yowe a hlokagetšego letšatšing lona leo ba mmonego a phela, le gona ka morago ga dipego tšeo di phošagetšego tša gore o hlokagetše, ba bookelo ba gana go bolela le bona go ba fa dikarabo tša seo se šadilego se direga.
22
JUL
2020

Sex & Intimacy

Go Sex and Intimacy Talk ya Moremogolo re tlo ba re le balela lengwalo la mosadi yowe a re go o na le mengwaga ye masomenne-hlano mme bophelong bja gagwe go fihla le ga bjale ka gare ga lenyalo, ga sa ka a hlapologa thobalanong( climax or orgasim).
20
JUL
2020

Diagametse

Diagametse kgweding ye ya banna re mema wena motheeletši go gopola ka monna wa seriti le maitshwaro a ma botse owe a ilego a kgwatha bophelo bja gago. Re rata o ka reta monna yo, mme ya re tšeo ka moka tše di botse a go diretšego tšona, wa tlhohleletša banna ba bangwe.
13
JUL
2020

Diagametse

Mmušo o tšere sephetho sa gore bjala bo se sa rekišwa magareng ga mabaka a mangwe e le gore bo hlokiša batho maitshwaro setšhabeng a go latela magato a go itšhireletša kgahlanong le bolwetši bja Corona. Ka go le lengwe dikgaruru tša ka malapeng tšeo batšwasehlabelo go balwago bana le basadi kudu di na le go rweswa bjala.
07
JUL
2020

Maiphsino a lenyalo

Re boledisana le lapa la ga Nqobo leo le na go le mengwagangwaga le le lenyalong. Banyalani ba ebile ke batsebalegi lefaseng la mmino, mme mosadi mminong o tsebega ka leina la Ebony, le ge e le gore leina la gagwe la nnete ke Linah Khama. Monna yena mminong o tsebega ka leina la Ihashi le Mhlophe, mme leina la gagwe la nnete le Bheki Nqobo.
06
JUL
2020

Diagametse

Re sala morago Diagametse tsa bekeng ya go feta ge re be re bolela le lekgarebe leo le boletsego gore warrago lona o be a robala le lona. Re bile le ditsebi tseo di boletsego gore thobalano yeo e be e le kato. Ka ge re tseba gore lekgarebe leo le tshabile go ba botsa ka gae ka ga ditaba tseo go fihla bjale, kudu ka ge warrago lona e le motsebalegi, bosegong bja lehono re tlo nyaka go kwa dikgopolo tsa gago motheeletsi malebana le seo lekgarebe le le swanetsego go se dira go fetisa taba ye moyeng wa lona.
24
JUN
2020

Sex & Intimacy

Re boledisana le ngaka ya banna malebana le mokgwa owe o atilego kudu banneng le basading wa go ntsha peu go di-sperm. Mokgwa wo o hlaloswa ke ditsebi bjalo ka mokgwa wa boikgotsofatso wa go swara setho sa thobalano go fihla motho a fihlelela maiphsino a go hlapologa bjalo ka ge a robetse le monna goba mosadi. Banna go thwe ba dira se ka go swaraswara ditho tsa bona tsa bonna mme ba di forohla goba go dipompa go fihla ba kgona go bitsa peu gore e tswe mme e le be gona ba iphsinne tseo o ka re go o robetse le mosadi. Basadi le bona taba ye ya go ntsha peu ba e dira go ya ka ditsebi, eupswa bosegong bja lehono re tlo lebelela fela go ntsha peu ga banna goba male masturbation le go nyaka go tseba tse itseng ka yona.
22
JUN
2020

Diagametse

Go Diagametse bosegong bja lehono re tlo le balela lengwalo la mosadi yowe a re go yena o thubagaletswe ke lapa ka lebaka la bowarragwe bao ba hweditsego mogatsagwe a mmetha, mme bowarrage bao ba thoma go betha mogatsagwe ba mo thekile go fihla ba mo roba letsogo. Ka morago a ya a ba swarisa. Mosadi yo o re monna ka morago o ile a mo hlala mme o ga bjale o kwele bohloko kudu gore bana babo ba mo thubetse lapa.
25
MAY
2020

Diagametse

Re boledisana le lelapa leo mongongoregi go lona e le go molwetsi wa monagano. Monna yo o lla ka gore mogatsagwe le bommagwe ba mo roga ka seemo sa gagwe ka nakong ya diphapano. Bjale o nyaka thuso go tswa go wena motheeletsi le go kgopela go ba rarollela mathata a bona ao a dirago gore yena a feletse a rogilwe ka seemo sa gagwe sa go lwala monagano.
20
MAY
2020

SEX AND INTIMACY

Bosegong bja lehono re tlo le fa sebaka sa go botsisa ngaka ya banna le basadi mathata ka moka ao bjale ka banna le basadi le na go le ona a go amana le thobalano.

201 episodes

« Back 13—24 More »