Moremogolo

THOBELA FM  |  Podcast , ±1 hr 20 min episodes every 1 week, 2 days  |  Broadcast schedule  | 
Thobela Fm Late Night talk show that runs Monday to Thursday . The programme focuses on social and welfare issues. The programme is very popular at night as issues discussed have assisted many fractured families. Newsmakers include social workers and marriage councilors. Listeners who did go through difficult situations in life share their experiences and that assist listeners who are in a similar situation.We also have “Tsa ka Pukung” which unpacks Sepedi reading books to help improve the love of reading in the country.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
22
MAY

Sex and Intimacy

Boshegong bja lehono go sex and intimacy talk re bolela ka hlogopoledishano ye :Thobalano yeo baratani ba e tsenelago ka morago ga diphapano go di fitishetsa sa ruri .Re memile Tshidi Tsimene e lego sexologist ga mmogo le Pastor Reggy Maleme Sex and intimacy coach gore ba tle ba itishe le rena go Moremogolo. Lenaneo le ga se la bana ka fao re kgopela batswadi ba be le taolo go theeletseng ga bana ba bona.
21
MAY

Diagametse

Re boledishana le monna yo a rego o rile go palelwa ke tsa lapa le mashemo a boela ka gabo,molli wo o lla ka go se tshwarwe gabotse ke kgaetsedi ya gagwe ka ge ba dula bohle ore kgaetsedi ya gagwe ere a yo nyaka madulo a gagwe .Se hlaelwe ke go kwa ditaba ka botlao ge re tlabe re boledishana le molli thwi moyeng.
12
FEB

Diagametse

Re boledisana le mma yo mongwe yoo a nyakago thuso setshabeng ka ge a re o tshwenywa ke ngwana wa gagwe wa mengwaga ye 15. Ngwana yo o se tse a etswa le Bosasa, mme mola a bowago mowe bjale o ntshitse ka ga tshwene.
09
JAN

Sa mafahleng a moswa

Ge re ka re motho o phetse bophelo bja katlego bja boswa bja gagwe, e tla be e le ge a phetse bjang go fihla a tsena bonneng goba bosading ka botlalo?
08
JAN

Diagametse

Bosegong bja lehono re tlo boledisana le malapa a ma bedi. Lapa le lengwe le paletswe ke ngwana ka lebaka la go ba theeletse go fihla ba mo raka mme lapa le lengwe la mo amogela la dula naye go fihla ngwana owe le ka gona a ba palela mme ba mmosetsa gae. Tabeng ye re nyaka go tlo lebelela malapa gore naa a ikhwetsa a gapeletsega ka fase ga mabaka a fe gore a rake bana ge ba sa kwe. Re tlo lebelela le gore naa lapa le lengwe lona le na lemaloka ga kaakang go amogela ngwana yowe a rakilwego ka gabo ka lebaka la go se kwe.
07
JAN

Moremogolo

Bosegong bja lehono re rata go bolela ka taba ya go latofatsana bjalo ka maloko a lapa ka dilo tseo o hwetsago yo mongwe a sa di tsebe goba a sa di dira eupswa go na le mabaka ao ka ona ditatofatso tseo di mo swanelago le ge a sa di dira. Tabeng ye re nyaka go bolela ka pharela ya ge motho a swanelwa ke ditatofatso tse itseng eupswa a sa tsebe selo ka tsona, eupswa wa hwetsa maloko a mangwe a lapa a mo latofatsa ka tsona tseo ka fase ga mabaka a mangwe a morago, eupswa ya ba tseo a latofatswago ka tsona ka nako yeo ga a di tsebe goba ga a ne seabe go tsona.
19
DEC
2018

Moremogolo

Bosegong bja lehono motheeletsi re tlo ntsha maikutlo a rena ka morago ga go bala melaetsa ya lena ye me ntsi ya maabane ge re be re le kgopela gore le tsweletse tseo le sa di thabelego lenanegong le. Ka morago ga mowe re tlo tsena tabeng yeo e latelago go ya ka dipotsiso.
10
DEC
2018

Diagametse

Bosegong bja lehono re tlo boledisana le motheeletsi yowe a tlo re anegelago gore naa yena ke ka lebaka la eng a sa dume go ya gae dinakong tse tsa makhutso a lethabo. Lebaka la gona ke phedisano ya ka gae yeo e se go botse. Ge batho ba eya magae makhutsong a, ga se batho ka moka ba ratago go ya magaeng a bona ka lebaka la go se ratane ga maloko a malapa a mangwe.
05
DEC
2018

Moremogolo

(A) Ke di fe tsona tseo tsa go sepedisana le sehla se sa go gagabela Keresemoseng le Mafelelong a Ngwaga o ka ratago go bolela ka tsona, o di reta goba o di sola?

(B) Ge re fetola mawa, basadi ba tle ba ikhwetse e le batswasehlabelo ba go gapeletswa tseo ba sa ikemisetsago go di dira ke banna ge ba le maithabisong a go fapana.
04
DEC
2018

Diagametse

Lehono re sala morago Diagametse tsa maabane tseo monna a ngongoregilego ka mogatsagwe gore o mo tima legoga, ga a ye ga gabo ebile ga a sa mo hlompha le go mo roga mo pele ga bana. Mosadi le yena o iphetoletse go ditatofatso tseo ka moka gore o tima mogatsagwe legoga ka gore ga a sa mo fa chelete mme o e ja le dinyatsi. Mosadi o boletse le gore o tsere sephetho sa go se sa ya ga bo mogatsagwe ka gore mmago mogatsagwe le yena ga a sa tla ka ga bona. Tabeng ya tlhompho mosadi o re monna yo o raka ngwana yowe a mo nyetsego ka yena ka gae mme yena a ya go mo swarisa, mme ka go re yalo taba ye e dira gore ba phele ba fetolana gampe.
03
DEC
2018

Diagametse

Bosegong bja lehono go Diagametse re tlo boledisana le monna le mosadi bao ba nyalanego. Monna ke yena mongongoregi ka lapeng le mme magareng ga tse dingwe o lla ka gore nakong yeo bommagwe ba be go ba lwala mogatsagwe o ganne go ya go ba bona mme yena a ba a tswa ka gae. Bjo bongwe bothata bja lapa le ke gore mosadi o gapeletsa gore monna e be yena a somisago chelete ya gagwe fela ge a gotse eupswa ya gagwe ga a nyake e soma. Monna o bona taba ye e le tlaiso mo go yena. Se sengwe sello ke sa legoga. Monna o re ka lebaka la go hloka lethabo, mosadi ga a dumele go mo alela.
28
NOV
2018

SEX AND INTIMACY TALK

Bosegong bja lehono re tlo ba re boledisana le lelapa le lengwe leo le na go le botahata bja thobalano ka go lona. Mosadi ke yena mongongoregi. Monna ga a na tumo ya thobalano ka gae ebile ga a sa tsogediswa ke mogatsagwe, ebile monna yo o re ge a itheeleditse ge a ka tswela ka ntle go ka somega ka ge a ikwa a na le maikutlo ao a fapanego le a ka gae a thobalano, eupswa o no ba a sa nyake go dira taba yeo.

123 episodes

« Back 1—12 More »