Moremogolo

THOBELA FM  |  Podcast , ±1 hr 21 min episodes every 1 week, 2 days  |  Broadcast schedule  | 
Thobela Fm Late Night talk show that runs Monday to Thursday . The programme focuses on social and welfare issues. The programme is very popular at night as issues discussed have assisted many fractured families. Newsmakers include social workers and marriage councilors. Listeners who did go through difficult situations in life share their experiences and that assist listeners who are in a similar situation.We also have “Tsa ka Pukung” which unpacks Sepedi reading books to help improve the love of reading in the country.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
06
AUG

Diagametse

A) Bosegong bja lehono re swere tshedimoso yeo e le go malebana le Diagametse tsa maabane mowe re kwelego gore ka lapeng le lengwe go na le motho yowe a jago sponche (sponge). Re tlile go ikgokagantsha le motheeletsi yowe a re fahlositsego ka seo e le go bothata bja motho yowe, mme le rena ra abelana le wena motheeletsi tshedimoso yeo re e kgobokeditsego ka bothata bja motho yowe.

GE RE FETOLA MAWA RE BOLELA KA SEO SE LATELAGO:

(B) Bosegong bja lehono go Diagametse re rata go bea sedi ya rena go taba ya gore kgwedi ye ya Agostose ke kgwedi ya basadi goba ya bomme. Malapa ke malapa ka basadi. Ntle le go re malapa ke a banna le basadi, moo go se go bjalo, ka boati re bona basadi e le bona beng malapa mme ba a etile pele ntle le banna ebile ba godisa bana. Bosegokng bja lehono go Diagametse tsa Moremogolo re rata go tlo boledisana le wena motheeletsi o godisitswego go tswa lapeng leo e le go gore le be le eteletswepele ke mma a le tee ntle le monna, mme mosadi owe a le godisa go fihla o e ba seo o le go sona lehono.
05
AUG

Diagametse

Bosegong bja lehono go Diagametse re tlo boledisana le mosadi yowe a dulago ka lapeng la gagwe le barwedi ba gagwe mme a re go o a hlorisega ka ditiro tsa go makatsa tsa go timelelwe ke diphahlo le morwedi wa gagwe wa mengwaga ye lesomeseswai yo a jago sponge. Lapa le imelwa ke go dula ka lapeng la lona mme le nyaka thuso. Re bone taba ye ya lapa re ka swanelwa ke go e boledisana le Dr Mahlaela wa go tswa Zebediela Rama ka Mankweng.
29
JUL

Diagametse

Diagametse tsa Moremogolo a re tle re boleleng ka go kwesana bohloko ga banna le basadi ka malapeng ka taba ya bokaola, bokaola bjowe ka dinako tse dingwe bo feleletsago bo thubile manyalo. Tabeng ya mohuta wo, go tlwaelegile kudu go bona basadi ba latelelana ge yo mongwe a ka tseba gore mosadi yo mongwe o ratana le mogatsagwe, ge go kgonega ba ba ba lwa ka matsogo.
15
JUL

Diagametse

Mosadi yowe go thwego ke Zodwa Wa-Bantu ke motsebalegi yowe a tumilego ka go bontsha le go pepenkisa mmele wa gagwe phatlalatsa bjalo ka mosadi. Ba bangwe batho ba a mo sola eupswa ba bangwe ba re ke bokgabo, mola ka go le lengwe ba bangwe ba re o tlhohla banna bao ba bonago mebele ya basadi bjalo ka didiriswa.
10
JUL

Diagametse

Bošegong bja lehono re tlo boledišana le monna le bommaneagwe bjalo ka hlatse, malebana le mogatšagwe yowe a dirilego bana ba bane ka ntle go akaretšwa le ngwana wa mofaladi wa monna wa mo-India. Tše ka moka di diragetše ge monna a be a le sekgoweng a šomela lapa la gagwe. Monna yo nako ye ka moka o be a sa tsebe ge a direlwa bana ka ntle go fihla a tlo phafošwa ke ngwana wa mafelelo yowe tatagwe e le go monna wa mo-India. Mogatša monna yo o ganne go tla moyeng.
08
JUL

Diagametse

Bosegong bja lehono go Diagametse tsa Moremogolo re tlo boledisana le monna wa mengwaga ye 45 mme mogatsagwe o na le mengwaga ye 32. Monna yo o re ngwaletse lengwalo mme lengwalong la gagwe o bolela ka mogatsagwe yowe a ratanago kantle mme ka morago mosadi yowe a boa gae. Ge a boile gae bjale monna o belaela gore mosadi yo ga se a kgaogane le monna owe.

137 episodes

« Back 1—12 More »