Moremogolo

THOBELA FM  |  Podcast , ±1 hr 22 min episodes every 1 week, 2 days  |  Broadcast schedule  | 
Thobela Fm Late Night talk show that runs Monday to Thursday . The programme focuses on social and welfare issues. The programme is very popular at night as issues discussed have assisted many fractured families. Newsmakers include social workers and marriage councilors. Listeners who did go through difficult situations in life share their experiences and that assist listeners who are in a similar situation.We also have “Tsa ka Pukung” which unpacks Sepedi reading books to help improve the love of reading in the country.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
19
FEB

Thobalano le lerato

Re bolela ka thobalano le Seemo sa Monagano re lebele tse: Tshetso goba Concentration and Focus, ga mmogo le mohuta wa dilo tseo monna a swanetsego ke go di nagana gore a be le thobalano yeo e atlegilego.
18
FEB

Diagametse

Re bolela ka banyalani bao ba nyalanego eupswa ba sa tshepane ka ditaba tša bokamoso bja bona, go swana le ge mosadi goba monna a tšhogile gore ge go ka hlokagala yena pele, yo mongwe o tlo sala a dira tše itseng tšeo yo mongwe a be go a ka se di rate ge nka be di dirwa a sa phela. Re tlile go lebelela go se tshepane ga mohuta wo mme ra nyaka go tseba gore naa go hlola maitshwaro a mohuta mang go banyalani ge ba naganelana tše bjalo.
17
FEB

Diagametse

Re šala morago Diagametse tsa bekeng ya go feta ka Labobedi mowe re be go re bolela le mosadi yowe a be go a lla ka la gore mogatšagwe ga a nyake go mo agela gore ba be le lelapa leo e le go la bona. Mosadi yo o re boditse gore monna yo o mo hweditše a dula le morwa wa gagwe ka ga gagwe, mme ge a mmotša gore ba tšwe ka mowe ba ye ba ikagele ka ga bona, monna o a gana.
11
FEB

Diagametse

Go Diagametse tsa Moremogolo re boledisana le monna le mosadi malebana le mathata a lapa la bona. Mosadi ke yena mongongoregi mme o lla ka gore mogatsagwe ga a nyake go mo agela gore ba be le lelapa leo e le go la bona. Mosadi yo o re monna yo o mo hweditse a dula le morwa wa gagwe ka ga gagwe, eupswa ngwako owe o o agetse morwa wa gagwe e le go ngwana a le tee. Monna yo o ri le go nyala a thoma go dula le bona, bjale mosadi o re ge a eletsa monna gore ba tswe ka lapeng leo mme ba ye ba age lapa la bona, monna o a gana ebile bjale o se tse a thomile go bea le melao ya go se nyake batho ka lapeng leo. Mosadi ga a kwesise taba ye mme o nyaka gore yena le mogatsagwe ba fiwe malele tabeng ye.Theeletsa Diagametse tsa Moremogolo gore o tle o kwe le tse dingwe dingongorego tsa mosadi yo.
04
FEB

Diagametse

Ditabeng tša rena tša Diagametse re na le motheeletši yowe re sa tli le go go boledišana le yena mananeong ao a tlago malebana le taba yeo a re boditšego yona ya gore o tšeetšwe monna ka dihlare. Re boledisana le batheeletsi go kwa gore ke eng seo ba tsebago ka taba ye.
03
FEB

Diagametse

(i) Go Diagametse tsa Moremogolo re mema baswa go tla go theeletsa maikutlo a batswadi ba bona ka bona. Ka fase ga mabaka a mangwe a bophelo, batswadi ba tle ba ikhwetse ba swanetse ke go godisa bana bao e se go ba bona ba madi. Taba ye e sepedisana le ditlhohlo tsa yona.

(ii) Ka go le lengwe, batswadi ba bangwe ba godile boima ba ba busa ba soma ka thata go fihlela katlego yeo ba e fihleletsego, mme ba godisa bana ba bona maemong ao bana bao ba hwetsago tsohle bonolo, eupswa bana bao ba sa tsebe gore naa batswadi ba fihleletse tseo bjang le gore naa ba somile ka thata bjang.

(iii) Yenngwe taba ya mafelelo ya batswadi ke ya go godisa bana ba bona ga botse eupswa ngwana a tla a ikgethela tsela ya gagwe e sele. Magareng ga ditsela tseo bana ba tle go ba di kgethe, ke go hwetsa ngwana a sa tshepagalele batswadi mme a phela ka maka, bohodu le go phela a radia motswadi wa gagwe. Taba ye e tlisetsa motswadi manyami ka mehla.
29
JAN

Sa mafahleng a moswa

Go Sa Mafahleng A Moswa go Moremogolo re rata go tlo kwa baswa ba bolela ka Boithabišo ntle le bjala. Go na le baswa ba bangwe bao ba re go ge ba re ba iketlile go ba ba lethabong, ya ba ka mehla ba ra ge le bjala bo le gona ba enwa, mme ntle le bjala boiketlo bjowe bja bona ba bone bo sa felelela. Go tšwa go baswa re tlo rata go tseba gore naa seo se hlolwa ke eng, eupša ka go le lengwe ra nyaka le go tseba gore naa maiphšino a mangwe ke a mohuta mang ao baswa ba bangwe ba ba go go ona ntle le bjala.
27
JAN

Diagametse

Re bala mangwalo a ma bedi ao batheeletši ba rena ba re ngwaletšego ona malebana le manyalo a go hloka thobalano ka go ona. Go le lengwe lengwalo motheeletši o re yena le mogatšagwe ba na le mengwaga ye 13 ba sa tsenele thobalano mme ba a ratana ebile ba ikgoletše. Lengwalong le mongwadi o bolela gore ge nkabe a be a nyetše mosadi yo monnyane mohlomongwe nkabe a mo hladile mme a se mo fe thekgo go swana le yowe a mo nyetšego e le go thaka ya gagwe.
23
JAN

Tša Ka Pukung

Re sa tšwelapele ka dipuku tsa rena tše pedi tša kgwedi ye ya Pherekgong, e le go Puku ya Tlhohleletso ya go ngwalwa ke Nkahloleng Nkadimeng ya go bitswa Go Fa Ke go Ipeela, le ya dikanegelokopana ya go bitšwa Ba Hlokile Ditsebe mme yona e ngwadilwe ke Elvis Sebetha.
22
JAN

Sa mafahleng a moswa

1. Wena bjalo ka lekgarebe, go ya ka mengwaga ya gago, ke lesogana goba monna wa bogolo bjo bo kaakang ka mengwaga o ipeetsego gore o ka mo rata, mme ke go tloga ka mengwaga ye mekae ya bogolo bja monna goba lesogana o ka se mo ratego ka bogolo bja mengwaga ya gagwe? Bolela mengwaga ya gago pele ge o araba potsiso ye.

2.Bjalo ka lesogana, go tla bjang gore masogana a mangwe a rate go ratana le makgarebe ao a a fetago ka mengwaga?
21
JAN

Diagametse

Re boledišana le mma le morwedi. Morwedi wa mengwaga ye 30 o re ngwaletše lengwalo a lla ka bommagwe gore ba mo rakile ka gae ka lebaka la ge ba belaela gore a ka robala le mogatšabona yowe e se go tatago morwedi wa madi. Morwedi o re bommagwe ba mmoditše gore le mohlang a nyalwa ga ba tlo ba gona ebile ga ba nyake selo sa go tla ka yena, Eupswa sa go makatša ke gore nakong ya ge a be a ntšhetšwa magadi, bommagwe ba bakile magadi ao ba ba ba tsoša dintwa ka letšatsi leo la go ntšhetšwa magadi.
20
JAN

Diagametse

Re tlo bolela ka lengwalo la motheeletši yowe a re go o sa tšwa go chata le mogatšagwe (mosadi) ngwagola mafelelong a Nofemere, eupswa ga bjale ga ba kwane yena le mogatsagwe mowe e le go gore mogatsagwe o re ge e le gore ga ba kwesisane, se se kaone ke ge ba ka kgaogana. Monna ke ngwana wa mafelelo (mosimane fela) yowe a swanetsego ke go dula ka gabo, mme ka madimabe ga a kwane le mogatsagwe ka lebaka la seo se boletswego ke mmatswale nakong ya ge a bea mantsu ka letsatsi la mochato wa bona.Go thwe mmantsu a mangwe a mmatswale ao a ilego a a lebisa go ngwetsi ya gagwe ebile a gore: " Ka mo ke ka ga ka wa nkwa ngwanaka? Ga ke tlo laola ke ngwaninyana wa go tswa sekgoweng, ebile le sekgoweng ke sa go tsebe le ka leihlo. Molao ka mo ke wa ka. Ge re palelana le tle le tswe ka mo." Ka mantsu a, ngwetsi bjalo ga e nyake go ya bogadi mme lesogana e le go mongongoregi o re kg0pela gore re thuse.

160 episodes

« Back 1—12 More »