Gotetsa Mosha

MOTSWEDING FM  |  Podcast , ±13 min episodes every 1 week  | 
Infotainment at its Best. This show is for aspiring young people wanting to be a “somebody”. The show is engaging, exciting and very interactive. The show is fast paced, and yet easy to listen to. It is a mixed pot of career info, new technology, traffic reports, economic news and indicators, analysis of our political landscape, celebrity/entertainment news and loads and loads of laughter, madness, silliness and craziness to make sure the traffic jam doesn’t get the better of you. If music is what keeps you going, GOTETSA MOSHA brings you the best of the best with two young and vibrant presenters. LTK & Mo Setumo will keep you looking forward to the next weekly 15:00 to 18:00 dose after ever show.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
30
JUN

Puisano le Khule Khule

Re buisana le Kgalalelo Khule yo eleng RraMolao kwa Rustenburg Local Municipality. Re bua le ene ka ntlha ya fa a ile a tshwaetsa ke mogare wa COVID19, mme a kgona go bona pholo. Itse gore fa o tshwaetsegile o bewa kgakala le batho ba bangwe mmogo le go newa melemo e e tlileng go go thusa go tokafala.
25
JUN

Puisano le Eli Kgatshe

Re bua le Rre Eli Kgatshe yo eleng Acting Executive producer for Motsweding FM Current Affairs. Re bua le ene ka leetong la gagwe mo kgasong jaaka a simolotse ele mogasi, tiro ya gagwe mo malobeng mo SABC Education mmogo le go dira mo lefapheng la SABC News jaaka motlhagisi.
23
JUN

Puisano le Glow Movement

Re buisana le Tlotlisang Mokoena yo o eleng motlhami wa NPO e e bidiwang Glow Movement. Maikaelelo a yone ke go tlhabolola botshelo jwa basetsana mmogo le go neelana ka tshegetso go basadi. SABC le Motsweding FM di ntse di gatelela molaetsa wa go sireletsa basadi mo nageng, morago ga dipego tse di setlhogo tsa di polao mmogo le tshotlakako ya Basadi le bana. Mo nakong eno ya Lockdown Glow Movement e ntse e tsenya letsogo gape go fepa malapa ka go neelana ka dijo go bao ba ditlhokang.
11
JUN

Puisano le Bigboy Moagi

Mo bekeng e e fitileng re ne re keteka dingwaga dile 58 le mogasi wa maloba wa thulaganyo ya Fokotsa Gee, Madala Motsamai. Gompieno re bua le Big Boy Moagi mongwe wa bagasi ba o ba ratang ba maloba mo Motsweding FM. Ke mogasi wa maloba gape wa radio Mmabatho.
10
JUN

Puisano le Simon Mohapi

Re buisana le Rre Simon Mohapi yo eleng moitsanape wa tiriso ya matlole, mme ntlha kgolo ke seemo sa ikonomi mo nagng ya rona go simolola mo bekeng e e fitileng fa re ne re tsena mo level 3. O le modirisi, re go fatlhosa ka ditsela tse dileng maleba mabapi le tiriso ya madi mo nakong e re leng mo go yone.
03
JUN

Puisano le Dr. Karabo Tlale

Re buisana le Dr Karabo Juliet Tlale yo eleng Obstetrician mmogo le Gynaecologist. Re bua le ene re totile tiro ya gago jaaka ngaka mmogo le ka kakanyo ya gagwe go simolola kgwebo e e leng ya gagwe ya go tlhagisa skincare products. Seno se supa fa o kgona go atolosa bokgoni jwa gago le go ikagela bokamoso ka go tswelelapele o ithuta gongwe gape le go itshomolela kgwebo. Sensual You ke leina la skin product sa gagwe, mme e 100% natural.
26
MAY

Puisano le Diliza Moabi

Re buisana ka Documentary e e lebang kgolo ya mmino wa hip hop go tloga maloba go fitlha mo nakong e re leng mo go yone. Documentary eno e tlile go tshameka mo SABC 1 fa kgwedi ya Seetebosigo e roga. Hip hop e ntse ele kwa setlhoeng fa re leba mmino o ratiwang ke MaAforika Borwa mo dingwageng dile 6 tse di fitileng. Re ka leba batho ba tshwana le Cassper Nyovest, AKA, Zubz, Amu Jabba, Khuli, Tuks, Proverb, Pro Kid, Stogie T, Emtee, Nasty C, LTIDO, K.O, Kwesta magareng ga ba bangwe, ba ba kgonneng go ngoka dipelo tsa balatedi ba mmino wa Hop hop mo nageng ya rona. Mmino o montsi mme di record company le tsone di palelwa ke go kwadisa diopedi tsotlhe. Technology e dirile gore dilo di nne bonolo eblie mongwe le mongwe a simolole go ikagela leina ka nosi.
25
MAY

Re buisana le Frank Lekaba

Re buisana le Frank Lekaba yo eleng Mmatlisisi wa merero ya Aforika mmogo le Motlhatlheledi kwa North West University Vaal Campus. Re leba ka moo COVID19 e amileng ka gone dinaga tsa Africa jaaka re keteka Africa Day. Ke ka ngwaga wa 1963 fa gone go tlhamiwa semmuso Organization of African Unity, e e itsegeng jaaka African Union gompieno. Mme Mopresidente Cyril Ramaphosa ke ene Modulasetulo wa AU, seo se dirang naga ya rona baeteledipele go nnetefatsa fa dinaga tsa Aforika di kopane go dira mmogo. Re lebane le segajaja sa COVID19, mme re tlhoka go leba ka moo dinaga tsa rona di dirang ka gone go tshwaragana kgatlhanong le COVID19.
19
MAY

Puisano le Tselane Mashilo

Re buisana le Tselane Mashilo yo o neelanang ka dithuto tsa English mo maranyaneng a boitapoloso. Ano ke maitlhomo a gagwe go thusa barutwana ba Grade 5 go tswelela ka dithuto tsa bone mo pakeng eno ya taolo ya metsamao mo nageng ya rona. Tselane ke morutabana kwa General Jacques Pienaar Primary School mme o simolotse mokgwa ono wa go ruta ka ntha ya go bona tiro ya sekolo e salela kwa morago. O bone 2800 views ka letsatsi la gagwe la ntlha fa a ne a dira live video. Ga se barutwana fela ba ba tsayang karolo, batsadi le bone ba tsaya karolo gore ba kgone go thusa bana ba bone.
14
MAY

Puisano Winnie le Rethabile Khumalo

Re buisana le Winnie mmogo le Re3thabile Khumalo. O ba itse sentle jaaka motsadi le ngwana. O ka se bui ka mmino o sa akaretse Winnie Khumalo. Winnie Khumalo o keteka dingwaga dile 32 a diragatsa jaaka seopedi se se itsegeng mo nageng ya rona. Ga se seopedi fela mm eke modiragatsi mo ditshwantshong tsa television. Rethabile o tsere malebela ka ntlha ya fa a simolotse go opela le ene a le dingwaga di 6 fela. Ngwaga wa 2019 ke moo re boneng Rethabile a phatsima sentle ka ntlha ya pina ya Umlilo. O dirile le Muzzle mmogo le DJ Zinhle mo pineng eno, mme o ikagetse leina.
03
APR

Cassper Nyovest ka ditiro tse dintle tse a di dirang ga mmogo le go kopa baagi go nna ko gae.

Rena le Abuti Fill up, mme o mo leetong la Good for that mmogo le Amademoni ga jaana. Ke mongwe wa diopedi tseo di tsweletseng go rotloetsa baagi go sala morago melao ya naga mo nakong eno ya Lockdown. Aforika Borwa e ntse e tlhologeletse mmino wa hip hop segolo bogolo jang mo ngwageng o o fitleng wa 2019. Royal Bafokeng ene e eme ka dinao mme le mo ngwageng no re solofela fa a tlile go atlega mo kgolong ya moletlo wa gagwe wa ngwaga le ngwaga.

216 episodes

« Back 1—12 More »