Gotetsa Mosha

MOTSWEDING FM  |  Podcast , ±13 min episodes every 6 days  | 
Infotainment at its Best. This show is for aspiring young people wanting to be a “somebody”. The show is engaging, exciting and very interactive. The show is fast paced, and yet easy to listen to. It is a mixed pot of career info, new technology, traffic reports, economic news and indicators, analysis of our political landscape, celebrity/entertainment news and loads and loads of laughter, madness, silliness and craziness to make sure the traffic jam doesn’t get the better of you. If music is what keeps you going, GOTETSA MOSHA brings you the best of the best with two young and vibrant presenters. LTK will keep you looking forward to the next weekly 15:00 to 18:00 dose after ever show.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
20
FEB
2019

Geek-ish Academy e tlhalosiwa jaaka a tech academy go thusa basha ka go ba neela thuto ka go dirisa maranyane go ithuta

Re buisana le Shiluva Hlungwani yo eleng Managing Director ya Geek-ish. Ga a nosi o nale Eddie Mokoena yo o kokometseng maemo a bo Chief Strategist. Geek-ish Academy e tlhalosiwa jaaka a tech academy go thusa basha ka go ba neela thuto ka go dirisa maranyane go ithuta. Geek-ish ke moo basha ba kgonang go bona kitso e e tleng ka tiriso ya technology e e fetogang letsatsi le letsatsi, re totile the fourth industrial revolution.
18
FEB
2019

Refiloe Rantekoa yo o nang le kgwebo e e bidiwang Borotho Bakery Enterprise.

Re buisana le mongwe ba basha ba ba tlotliwang thata mo Profenseng ya Gauteng ka ntlha ya tiro eo a e dirang. O bone tlotla e tona fa a ne a taboga mo maranyaneng a boitapeloso jaaka MCM ya Profense ya Gauteng mo kgweding e e fitileng. Ke bua ka Refiloe Rantekoa yo o nang le kgwebo e e bidiwang Borotho Bakery Enterprise. Borotho ke dijo tsa letsatsi lengwe le lengwe mme go simolola kgwebo ya go dira borotho ga go bonolo, segolo bogolo fa o e tsaya go fitlha kwa maemong a ditlamo tse di tona tsa go dira borotho. Fa o le kwa Soweto mmogo le mo Johannesburg, leina le nosi le go buiwang ka lone, mme ke Borotho Bakery Enterprise.
13
FEB
2019

Amanda Benedicta Antony yo o mo itseng ka leina la Amanda Black ka go ikemela ka nosi mo mminong

Re buisana le Amanda Benedicta Antony yo o mo itseng ka leina la Amanda Black. O dirileng kitsiso e tona thata mo bekeng e e fetileng fa a ne a tlhagisa gore o ikemetse mmogo le go ikgolaganya le lekgotlhakgatiso la Sony. O golotse le pina ya Thanda ndim e re tlileng go itumemela yon emo kgweding eno ya Lerato. Amanda ke mongwe wa dinaledi tse re di ratang mo nageng ya rona mme go itumedisa thata. Vuleka Mazulu ene ele tshimologo ya dilo tse dintle jaaka a fentse dikabo mmogo le go gapa dipelo tsa MaAforika Borwa. Album ya gagwe ya Amazulu e ile ya bona maemo a platinum dibeke dile tharo morago ga go gololwa.
08
FEB
2019

Boity Thulo yo o golotseng pina ya gagwe ya Bakae semmuso

Re buisana le Boity Thulo yo o golotseng pina ya gagwe ya Bakae semmuso gompien. Mo ngwageng o o fetilenng re ne re bua le ene re totile pina ya gagwe ya Waz Dat a nale Nasty C, mme Bakae ke pina enngwe e mogote gape. Ekete re tshwanela ke go solofela gole gontsi mo ngwageng ono gotsweng mo go ene. Mme se se gakgamatsang ke gore, fa Boity a golola mmino e nna ekete go golola Nicki Minaj go ya le ka moo re gowang ka gone. Social Media entse e itumelela snippet sa pina eno mme rele Gtetsa Mosha re itumelela go go tshamekela yone lekgetlho la ntlha.
07
FEB
2019

Puisano le Mzwakhe Mbuli

Re nale The people’s poet, Seopedi mmogo le molwantsha kgololosego Rre Mzwakhe Mbuli. O belegwe ka ngwaga wa 1959 kwa Sophiatown, mme ka ntlha ya melao ya Apartheid o ile a patelesega go fudugela kwa Soweto. Mzwakhe Mbuli o ne a dirisa lentswe la gagwe go fetisa molaetsa kgatlhanong le kgatelelo ya bana bam mala wa sebilo mo malobeng ka dipoko tsa gagswe mmogo le mmino wa gagwe. O golotse mmino o montsi mme di album tsa gagwe di akaretsa Izigi, Africa, Unbroken Spirit mmogo le Change is pain.
06
FEB
2019

Mpho Masilo yo o tlogetse dithuto tsa gagwe tsa LLB go sala morago ditoro tsa gagwe go ipona a nale kgwebo ya dijo

Re buisana le Mpho Masilo yo o tlogetse dithuto tsa gagwe tsa LLB go sala morago ditoro tsa gagwe go ipona a nale kgwebo ya gagwe ya dijo. O ile a simolola go ithuta kwa tirong ele Bar Man mme ga jaana o simolotse kgwebo e e leng ya gagwe ya maemo a a leng kwa godimo. O simolotse ele Bar Man ka 2004, mme morago a nna Restaurant manager, mme ka 2012 a itshimolela mobile cocktail bar mmogo le go neelana ka ditirelo tsa catering. ka 2017 o simolotse restaurant e e bidiwang Ravioli, mme mo kgweding eno o bula semmuso kgwebo ya gagwe enngwe e e bidiwang Shakers Extreme.
07
JAN
2019

John Molepo yo a tsweletsang letsholo la go kokoanya matlole go thusa baithuti go bona tshegetso

John Molepo yo eleng mongwe wa basha ba ba dirang matshetshe ka go tsweletsa letsholo la go kokoanya matlole go thusa baithuti go bona tshegetso ya mo dithutong tsa bone. Eno ke tsela ya go thusa baithuti ka dilo tseo ba di tlhokang tse di akaretsang madi a go ikwadisa, go bona manno, dijo mmogo le go duela dithuto ka kakafretso. O tsamaya mo mebileng a tlhagisa fa ele sealogane mme a rata go bona baithuti ba bangwe ba nna dialogane. O ntse a dira seno le mo ngwageng o o fetileng mme le mo ngwageng ono re solofetse fa a tlile go thusa ba le bantsi. #Thusangwanageno e ntse e trender mo ngwageng o o fetileng go nna mokgwa wa go tokafatsa maemo a baithuti jaaka gole turu go tsena kwa ditheong tsa thuto e kgoloane fa o sena thuso ya matlole
16
NOV
2018

Puisano le Cassper Nyovest

Re nale Cassper Nyovest, Mufasa, Mr Fill up the Dome mmogo le seopedi se se leng kwa maemo a kwa godimo mo nageng ya rona ka kakaretso. Ke mothei wa Family e e leng lekgotlhakgatiiso la mmino, o rekisa di tickets le di album jaaka Data. Re bua le ene re totile tiro ya gagwe mmogo le botshelo ka kakatso. Ken ale bonnete jwa gore ke lekgetlho la ntlha re buisana le ene re bapile mmogo kgotsa a le mo studiong. Gets Getsa 2.0, Gusheshe, Sazoba Lit, Shebeleza, Tito Mboweni mmogo le tse dingwe tse dintsi di ntse dile mo ditlhaloganyong tsa rona. O belegwe ka ngwaga wa 1990 kgwedi ya Sedimonthole e tlhola malatsi a le 16. O goletse kwa Montshioa mm eke moo lerato la gagw la mmino le simolotseng gone. O dirile le Thasman, HHP gareng ga ba bangwe mme album ya gagwe ya Tsholofelo ke yone e e fetotseng Hip Hop mo nageng ya rona.
15
NOV
2018

Tshego Moiloa yo eleng mongwe wa basadi ba ba eteletseng pele lephate la Architecture

Re buisana le Tshego Moiloa yo eleng mongwe wa basadi ba ba eteletseng pele lephate la Architecture mo nageng ya rona ka kakaretso. O simolotse kgwebo ya gagwe e e bidiwang Moiloa Office of Architecture Design kana yone MOAD ka ngwaga wa 2012. Dingwe tsa dilo tse di mmayang kwa pele di akaretsa tiro ya gagwe mo goreng go agaiwe lebala la Soccer City pele ga metshameko ya sejana sa lefatshe mo ngwageng wa 2010. O dira matshetshe mme go tlogeng foo o setse a tsentse letsogo thata mo botaking jwa dikago. Wena o letile eng o sa latele ditoro tsa gago?
14
NOV
2018

Skhumba Hlope yo eleng RraMetlae, modiragatsi mo ditshwantshong

Re buisana le Skhumba Hlope yo eleng RraMetlae, modiragatsi mo ditshwantshong di tshwana le Taxi Ride, Thandeka’s diary, e mogasi wa Throw back Thursday, mogasi wa radio mmogo le Rrakgwebo. Ka nako tsotlhe o tlhola a apere kepisi ya Morgan Gould, mme o tla re bolelela gore dikepisi tseno di nale eng jaaka Brian Baloyi a re boleleletse ka seo se neng se le ka mo gare ga bag ya gagwe. Fa re mo amogela semmuso re tshwanela ke go dirisa puo e e mo lebaneng ya Multi awards winner jaaka ele 2017 winner of the Savanna Comic of the Year Award mmogo le mofenyi wa Flying Solo Award dingwaga dile pedi ka tatelano.
06
NOV
2018

Xondi Khumalo go tswa kwa Brits, mme ke mofenyi wa kgaisano ya Go Talent International Africa Convention

Re buisana le Xondi Khumalo go tswa kwa Brits, mme ke mofenyi wa kgaisano ya Go Talent International Africa Convention, Ipop South Africa. Ba ba mo itseng botoka ba dirisa leina la Solo Artist fa ba bua ka ene jaaka a nale lentswe le le itumedisang letsomane fa tlhaga e setlhefetse. Ke seopedi sa mmino wa R&B, soul, Jazz e kopantswe le hip hop. Fa o itse Bilal, ekete Xondi ke Bilal wa ka kwano gae. O bone maemo a Top overall Female Performer, mme seno se raya gore o tlile go tsaya leeto go ya Las Vegas go diragatsa matshetshe koo. O laleditswe gonna karolo ya International Presentation of Performers Las Vegas USA Showcase.

195 episodes

« Back 1—12 More »