Gotetsa Mosha

MOTSWEDING FM  |  Podcast , ±13 min episodes every 1 week  | 
Infotainment at its Best. This show is for aspiring young people wanting to be a “somebody”. The show is engaging, exciting and very interactive. The show is fast paced, and yet easy to listen to. It is a mixed pot of career info, new technology, traffic reports, economic news and indicators, analysis of our political landscape, celebrity/entertainment news and loads and loads of laughter, madness, silliness and craziness to make sure the traffic jam doesn’t get the better of you. If music is what keeps you going, GOTETSA MOSHA brings you the best of the best with two young and vibrant presenters. LTK & Mo Setumo will keep you looking forward to the next weekly 15:00 to 18:00 dose after ever show.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
15
SEP

Liopelo Maphathe yo eleng mo diragatsi yo o itsegeng thata mo ditshwantshong tsa Television

Re buisana le Liopelo Maphathe yo eleng mo diragatsi yo o itsegeng thata mo ditshwantshong tsa Television. O dirile mo ditshwantshong di tshwana le Muvhango, Gaz’Lam, Moferefere lenyalong, Back stage le Scandal magareng ga tse dingwe. O dirile mo thulaganyong ya Afro Café go akaretsa le in your defense mo nakong e e fitileng. Se se itumedisang ke ntlha ya gore o dirisa puo ya gagwe ya Sesotho mo tiragatsong ya gagwe ebile ke mongwe wa batho ba ba tsweletseng go tshegetsa basadi mo entertainment industry. Re keteka leeto la gagwe la bodiragatsi mo Aforika Borwa. .
01
SEP

Professor Puleng Lenkabula yo eleng Vice Rector mo lephateng la Institutional Change

Re buisana le Professor Puleng Lenkabula yo eleng Vice Rector mo lephateng la Institutional Change, Student affairs and Community engagement kwa University of the Free State. Re bua le ene re totile botlhokwa jwa thuto mo go rona jaaka bana ba mmala wa sebilo. Re keteka kgwedi ya ngwao boswa, mme go maleba gape go leba seabe sa thuto mo botshelong jwa rona. Fa a ne a direla setheo sa Unisa, nngwe ya maikarabelo a gagwe ene ele go leba seo se bidiwang Advancing African Intellectuals ga mmogo le kitso ya setso sa rona kana Indigenous knowledge systems. Ke mokwadi mmogo le moeteledipele wa maemo a kwa godimo fa re leba tshosometso a nang le yon emo Continenteng ya Aforika ka kakaretso.
18
AUG

Reabetswe Mooketsi yo eleng Director ya iBar Publicity

Re buisana le Reabetswe Mooketsi yo eleng Director ya iBar Publicity. Mo kgweding eno re tlotlomatsa basadi ba ba dirang pharologanyo mo mefameng e e farologaneng. Reabetswe o dira mo mofameng o o lebaganeng le kgwetlho e tona thata mo nakong eno ya leroborobo jaaka badiragatsi ba samagane le diphetogo tse di tlisitsweng ke COVID19. iBar Publicity e neelana ka ditirelo tsa corporate mmogo le celebrity public relations. Keabetswe ke mogasi wa radio mmogo le Television, ebile o tsweletsa dithuto tsa gagwe ga jaana tsa Brand Innovation
14
AUG

Nomcebo Zikode yo eleng Music Ambassador mme a golotse pina Xola Moya Wam

Re buisana le Nomcebo Zikode yo eleng Music Ambassador to the world ya Aforika borwa ga mmogo le Master KG. Seno ke phitlhelelo e tona jaaka pina ya Jerusalema e dira matshetshe mo lefatsheng lotlhe. Re bua le ene a golotse pina ya gagwe ya sesheng ya Xola moya wam. Morago ga go falola mophato wa bolesome o ile a tlogela legae la gaabo kwa KZN ka ntlha ya go sala morago toro ya gagwe. Mme ka lesego o ile a atlega ka nako eo a neng a bonwa ke Tshepo Ndzimande.
05
AUG

Re sekaseka ka moo COVID19 e amileng ka gone Africa ka bophara le mmatlisisi Frank Lekaba

Re buisana le Frank Lekaba yo eleng Mmatlisisi wa merero ya Aforika mmogo le Motlhatlheledi kwa North West University Vaal Campus. Jaaka Aforika Borwa ele yone e e nang le palo e e leng kwa godimo ya ditshwaetso mo continenteng ya Aforika, re sekaseka ka moo COVID19 e amileng ka gone Africa ka bophara. Re bone naga ya rona e tsenya kopo ya madi a kadimo go tswa go IMF, go re kgontsha go lwantsha mogare ono. Re tlile go leba le seabe sa Aforika Development Bank go thusa dinaga tsa Aforika go lwantsha lehuma mo nakong eno ya leroborobo.
04
AUG

Puisano le Dr Onkgopotse JJ Tabane

Onkgopotse JJ Tabane a amogela lekwalo le le atlenegisang fa a falotse dithuto tsa gagwe tsa Bongaka go tswa kwa Setheong sa Wits University. Thesis ya gagwe e ne e bua ka Bridhing the Gap: An Analysis of the complicated relationship between the Media and Government in the 23 years in to democracy. Ke mogasi wa television, mogasi wa radio, mokwadi mmogo le Rrakgwebo yo o tlotlegang thata. Re leba leeto la gagwe la dithuto mmogo le kitso ya gagwe ka kakaretso go tloga ka tiro ya gagwe ya ntlha fa a ne a dira jaaka sebueledi sa Lefapha la Puso.
30
JUL

Puisano le Rami Chuene yo eleng modiragatsi wa Television mmogo le di Film

Re buisana le Rami Chuene yo eleng modiragatsi wa Television mmogo le di Film. Mo ngwageng o o fitileng o ne a dira mo Thobela FM jaaka mogasi wa thulaganyo ya mmino wa Jazz. O belegwe ka yone kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le mararo ka ngwaga wa 1975. Ke motsadi wa basetsana eleng Kefiloe Chuene, Nthateng Chuene mmogo le Botshelo Chuene. O simolotse Rami Chuene Foundation go thusa batho ba ba nang le HVI/AIDS, cancer, basadi ba ba kgerisiwang, Bana mmogo le bagodi.
14
JUL

30 year Lesego ke Mmakgwebo e bile ke motlhami.

Lesego Mokae, ke mosha o ipitsa game changer, ke Mmakgwebo e bile ke motlhami. Mo ngwageng o o fitileng o tlhageletse mo Africa Forbes under 30. Ke o mongwe wa batlhami ba Ditsogo project. Nelly le Phenyo ba buisana le ene ka diphitlhelelo le Katlego ya gagwe.
02
JUL

Re buisana le JDSOL Mputle yo eleng mogasi, voice over artist mmogo le motlhagisi wa thulaganyo ya Oketsa.

Mo kgweding e e fitileng re ne re keteka bagasi ba maloba ba Motsweding FM. Re buile le Bigoboy Moagi, Madala Motsamai, Eli Kgatshe mmogo le Motlhagisi wa Seboloke, Rre Lefokie Modise. Re buisana le JDSOL Solly Mputle yo eleng mogasi, voice over artist mmogo le motlhagisi wa thulaganyo ya Oketsa. Re leba leeto la gagwe mo Motsweding FM jaaka a keteka dingwaga dile 25 a dira mo seromamoweng.
01
JUL

Otiz Soflo o bone tshono ya go dira diaparo tsa dingaka mmogo le Baoki (scrubs) jaaka re lebane le COVID19

Re buisana Otsile Sefolo yo eleng Fashion designer ebile o nale fashion brand ya gagwe ya Otiz Soflo. Otsile o bone tshono ya go dira diaparo tsa dingaka mmogo le Baoki (scrubs) jaaka re lebane le COVID19. Diaparo tseno ke karolo ya Personal Protective Equipment eo puso e ntseng e e tlhoka, ebile ke tsela nngwe eo di fashion designer di ka kgonang go bona letseno ka gone mo nakong eno.
30
JUN

Puisano le Khule Khule

Re buisana le Kgalalelo Khule yo eleng RraMolao kwa Rustenburg Local Municipality. Re bua le ene ka ntlha ya fa a ile a tshwaetsa ke mogare wa COVID19, mme a kgona go bona pholo. Itse gore fa o tshwaetsegile o bewa kgakala le batho ba bangwe mmogo le go newa melemo e e tlileng go go thusa go tokafala.

228 episodes

« Back 1—12 More »