Gotetsa Mosha

MOTSWEDING FM  |  Podcast , ±13 min episodes every 5 days  | 
Infotainment at its Best. This show is for aspiring young people wanting to be a “somebody”. The show is engaging, exciting and very interactive. The show is fast paced, and yet easy to listen to. It is a mixed pot of career info, new technology, traffic reports, economic news and indicators, analysis of our political landscape, celebrity/entertainment news and loads and loads of laughter, madness, silliness and craziness to make sure the traffic jam doesn’t get the better of you. If music is what keeps you going, GOTETSA MOSHA brings you the best of the best with two young and vibrant presenters. LTK will keep you looking forward to the next weekly 15:00 to 18:00 dose after ever show.

Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
16
NOV

Puisano le Cassper Nyovest

Re nale Cassper Nyovest, Mufasa, Mr Fill up the Dome mmogo le seopedi se se leng kwa maemo a kwa godimo mo nageng ya rona ka kakaretso. Ke mothei wa Family e e leng lekgotlhakgatiiso la mmino, o rekisa di tickets le di album jaaka Data. Re bua le ene re totile tiro ya gagwe mmogo le botshelo ka kakatso. Ken ale bonnete jwa gore ke lekgetlho la ntlha re buisana le ene re bapile mmogo kgotsa a le mo studiong. Gets Getsa 2.0, Gusheshe, Sazoba Lit, Shebeleza, Tito Mboweni mmogo le tse dingwe tse dintsi di ntse dile mo ditlhaloganyong tsa rona. O belegwe ka ngwaga wa 1990 kgwedi ya Sedimonthole e tlhola malatsi a le 16. O goletse kwa Montshioa mm eke moo lerato la gagw la mmino le simolotseng gone. O dirile le Thasman, HHP gareng ga ba bangwe mme album ya gagwe ya Tsholofelo ke yone e e fetotseng Hip Hop mo nageng ya rona.
15
NOV

Tshego Moiloa yo eleng mongwe wa basadi ba ba eteletseng pele lephate la Architecture

Re buisana le Tshego Moiloa yo eleng mongwe wa basadi ba ba eteletseng pele lephate la Architecture mo nageng ya rona ka kakaretso. O simolotse kgwebo ya gagwe e e bidiwang Moiloa Office of Architecture Design kana yone MOAD ka ngwaga wa 2012. Dingwe tsa dilo tse di mmayang kwa pele di akaretsa tiro ya gagwe mo goreng go agaiwe lebala la Soccer City pele ga metshameko ya sejana sa lefatshe mo ngwageng wa 2010. O dira matshetshe mme go tlogeng foo o setse a tsentse letsogo thata mo botaking jwa dikago. Wena o letile eng o sa latele ditoro tsa gago?
14
NOV

Skhumba Hlope yo eleng RraMetlae, modiragatsi mo ditshwantshong

Re buisana le Skhumba Hlope yo eleng RraMetlae, modiragatsi mo ditshwantshong di tshwana le Taxi Ride, Thandeka’s diary, e mogasi wa Throw back Thursday, mogasi wa radio mmogo le Rrakgwebo. Ka nako tsotlhe o tlhola a apere kepisi ya Morgan Gould, mme o tla re bolelela gore dikepisi tseno di nale eng jaaka Brian Baloyi a re boleleletse ka seo se neng se le ka mo gare ga bag ya gagwe. Fa re mo amogela semmuso re tshwanela ke go dirisa puo e e mo lebaneng ya Multi awards winner jaaka ele 2017 winner of the Savanna Comic of the Year Award mmogo le mofenyi wa Flying Solo Award dingwaga dile pedi ka tatelano.
06
NOV

Xondi Khumalo go tswa kwa Brits, mme ke mofenyi wa kgaisano ya Go Talent International Africa Convention

Re buisana le Xondi Khumalo go tswa kwa Brits, mme ke mofenyi wa kgaisano ya Go Talent International Africa Convention, Ipop South Africa. Ba ba mo itseng botoka ba dirisa leina la Solo Artist fa ba bua ka ene jaaka a nale lentswe le le itumedisang letsomane fa tlhaga e setlhefetse. Ke seopedi sa mmino wa R&B, soul, Jazz e kopantswe le hip hop. Fa o itse Bilal, ekete Xondi ke Bilal wa ka kwano gae. O bone maemo a Top overall Female Performer, mme seno se raya gore o tlile go tsaya leeto go ya Las Vegas go diragatsa matshetshe koo. O laleditswe gonna karolo ya International Presentation of Performers Las Vegas USA Showcase.
25
OCT

Kamogelo Sello (19) yo eleng sebini ebile a ithutela go nna Pilot

Re buisana le Kamogelo Sello yo eleng sebini ebile a ithutela go nna Pilot. Re kopane le Kamogelo ka Lamatlhatso kwa Sun City mme go tsweng mo puisanong ya rona, re ile ra ngokega maikutlo jaaka ele mongwe wa basha ba ba tsweletseng go dira matshetshe. O sentse a nale license ya go fofisa sefofane se se private mme ga jaana o ithutela go bona commercial license go fofisa difofane tse di ka tswang dile kwa OR Tambo kgotsa kwa Dubai. Maitlhomo magolo ke go tlhagisa fa ditoro tsa gago di le mo matsogong a gago mme o ka kgona go di fitlhelela fa o tsepame mo tlhaloganyong
25
OCT

Kgomotso Mokgothu yo eleng mongwe wa basha ba ba tsweletseng go lwantsha kgatelelo ya maikutlo le tlhaloganyo

Re nale Kgomotso Mokgothu yo eleng mongwe wa basha ba ba tsweletseng go lwantsha kgatelelo ya maikutlo le tlhaloganyo, jaaka a na le type 2 Bipolar mme o tsweletse go tsibosa basha ka ene ka dikotsi tse dileng teng. Mme lefatshe la gagwe ke la Telecommunication, mme gape ke motivational speaker/Morotloetsi mmogo le go tswa letsholo go thusa baithuti ka dilo tse ba di tlhokang. Re mo kgweding eo ka yone re tswelelang go bua le wena o le moreetsi mmogo le go tla ka maano a a leng maleba go fenya kgatelelo ya tlhaloganyo. Rele basha re ka tloga re tlhaloganya mmogo le itse ka depression mmogo le stress mme re sa itse gore re bue le mang. Social media ke lefelo leo gantsi le tlisang kgatelelo e ntsi thata mo go rona mme re setse re tshwaile ntlha eno mo dibekeng tse di fitileng. Kgomotso o nale maitemogelo ebile o itsapa go ama botshelo jwa bash aka ene. #KeTlaReetsaMoRadiong
23
OCT

Puisano le Sir LSG yo eleng mongwe wa batlhagisi ba ba tlhwatlhwa ba mmino wa House mo nageng ya rona

Re buisana le Sir LSG yo eleng mongwe wa batlhagisi ba ba tlhwatlhwa ba mmino wa House mo nageng ya rona. Lesego Sefako o simolotse go tlhagisa mmino ka 2006 fa a ne a ithutela Electrical Engineering kwa Wits University. Ga se motlhagisi yo o sa rutegang mme buka ke tsala ya gagwe ya bobedi. Gantsi batho ba ba ithutelang sound engineering kwa Academy of Sound Engineering, ba tshwana le bao ba ithutelang Film and television kwa AFDA, ke bone batho ba ba tshelang ka burger. Lesego o ithutile sound engineering gape kwa Academy of Sound Engineering. O dirile le batho ba tshwana le Ralf Gum mmogo le DJ Christos. O ne a le karolo ya Gogo Music fa a ne a golola nngwe ya dipina tse ditona Sax in The City, mme ka 2014 a bona tlotla ya go akarediwa mo Traxsource jaaka batlhagisi ba ba leng tlhwatlhwa ba mmino wa Afro House. Re bua jaana Sir LSG a tswa go amogela kabo ya Best Producer kwa dikabong tsa Dance Music South Afric Awards.
22
OCT

Amantle Mokubung yo eleng Marketing Strategist ya Your Business Magazine, ebile ke Ambassador ya Future Females

Re nale Amantle Mokubung yo eleng Marketing Strategist ya Your Business Megazine, ebile ke Ambassador ya Future Females. Puisano ya rona e mabapi le tiro e e diriwang ke Future Females go tokafatsa botshelo jwa makgarebe mmogo le ngwana wa mosetsana go tokafatsa botshelo jwa gagwe ka go ithuta gole gontsi ka tsa kgwebo. Mo kgweding eno fa e tlhola malatsi a le 27, Future Females e nale moletlo o o tlileng go tsaya karolo ka kwano Mahikeng mme maitlhomo magolo ele go neelana ka thutano e e tseneletseng fa re tla mo kgwebong. Seno ke go rotloetsa makgarebe a a batlang go tsena mo kgwebong go iponela kitso e e tlileng go ba tokafatsa le mo ditirong tsa bone. Future Females e tsweletse go godisa le go ama botshelo jwa batho kwa Cape Town, Durban, Johannesburg, London, Melbourne go akaretsa le Zambia.
09
OCT

Re buisana le Funny Chef yo o trending letsatsi lengwe le lengwe ka ntlha ya creativity ya gagwe ka go dira metlae

Re buisana le Funny Chef yo o trending letsatsi lengwe le lengwe ka ntlha ya creativity ya gagwe ka go dira metlae ka dilo tseo batho ba kopanang le tsone letsatsi lengwe le lengwe. Re simolotse go mmona mo Facebook ka video ya gagwe e e neng e bua ka di slayqueen mme morago ga moo lina leno le ntse le gola letsatsi lengwe le lengwe. Gantsi gatwe numbers don’t life mme ele nnete, tatedi e a nang le yone ya bitshega mo maranyaneng a boitapoloso ka ntlha ya go fetola dicharactor mmogo le go dirisa puo ya se pitori. Ke mongwe yo o metseng basadi thata mme ke lentswe le le nnang le re gopotsa gore sengwe le sengwe se a kgonega. Ke seapei ka profession mme le metlae o mo go yone.
08
OCT

Khutsi Malala yo eleng mosha yo o leng mo letsholong la go lwantsha tiriso ya diritibatsi

Re nale Khutsi Malala yo eleng mosha yo o leng mo letsholong la go lwantsha tiriso ya diritibatsi ka go tsweletsapele megwanto mmogo le go thusa bao ba dirisang diritibatsi go di tlogela. Khutsi o ntse a lwantsha Nyaope le mekgwa e e farologaneng ya go tsaya e e akaretsang Bluetooth. Di Rehab centres di teng mo nageng ya rona mme re tlhoka batho ba ba tla tswelelangpele go tshegetsa bao ba dirisang diritibatsi le fa ba tswa kwa rehab. Go le gantsi diritibatsi ke sengwe seo se seng bonolo go se tlogela mme go bonolo go boela gape mo go sone fa o ka iphitlhela o le mo tikologong e e tletseng diritibatsi. Thekiso ya tsone mmogo le tiriso ya tsone re tshwanela ke go e lwantsha re le baagi, segolo bogolo jang rele basha ka ntlha ya gore ele rona ba di dirisang go gaisa. Khutsi o ntse a tsweletse ka go tsaya dikgato go lwantsha tiriso ya nyaope mmogo le diritibatsi tse dingwe kwa Tshwane mmogo le dikgaolo tse dingwe. O setse a tsere leeto ka maoto go tswa mo Joburg go ya kwa Tshwane ka maiteko a go kgala tiriso ya diritibatsi mmogo le go rotloetsa badirisi go bona thuso e e leng maleba kwa di rehab centres.
05
OCT

Puisano le Heavy K Mr Drum Boss ka bo ene

Re nale Heavy K gompieno Mr Drum Boss himself, motho yo o gololang di hits ngwaga mongwe le mongwe. Kwa a simolotseng teng go kgakala mme fa ele seo a se fitlheletseng, se tseiasa manya ebile re mo tlotlo thata ka ene. Re leba leeto la gagwe mmogo le mmino o a gololang gompieno. Se se itumedisang ke go nna re mmona a rotloetsa balatedi ba gagwe go tsaya tsia go ikatisa ka nako tsotlhe. Mo Nakong e ntsi mmino wa gagwe o bua ka lerato mme ekete ke sengwe se se mo direlang fa o leba kwa morago di hits tse a di golotseng. Heavy K ga ana pina ya Gqom ebile ga dumele gore go tshwanetse go nne le diphetogo mo mminong a o tlhagisang ka ntlha ya diphetogo tse di diregang mo mererong ya mmino.

187 episodes

« Back 1—12 More »