Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
06
APR

kiletso ya mesepelo

Naa kiletso ya mesepelo ye re lego ka gare ga yona, e ka re ge e feta ra boela ditlwaeding tsa rena ra lebala bohlweki ra lebala ka dikgobokano goba re ya go no tswelapele tse nkego ga se gwa ka gwa ba le twatsi ya corona?
#Covid19 #ChooseLife
16
MAR

#Coronavirus e fihlile

Mekgwa ya hlokomelo ya maphelo kudu (bohlweki) ka magaeng a rena e a kgotsofatsa goba ke gona re thoma go phafoga ka twatsi ye?
09
MAR

Afrika-Borwa e shwahlelwa ke twatsi ya corona.

SA re na le setlwaedi sa go phela mafelong a go se hlweke le go lahlantsha tshila gohle mo.Naa twatsi ye ya corona e tla re ruta go ihlokomela le go hlokomela ditikologo tsa rena goba re sa tlilo no nyatsa le go dira metlae ge re eletswa ka malwetsi a a go fetela?
03
FEB

Tabakgolo

Ke diphapano tša diparty tša dipolotiki tšeo di re fihlišitsego mo re lego lehono, moo baetapele ba lebetšego setšhaba ka go itebelela e le bona , goba bothata e no ba bomenetša goba go se kwešiše dipolotiki le go šomela setšhaba?
29
JAN

Thuto ya godimo (Higher Education)

Ntle le go hlwa re ngangisana ka dikgopolo,Naa thuto ya mahala diuniversiting, e tla ba le boleng ge e bapetswa le ya dinageng tše dingwe mo thuto ye ya godimo e lefelwago?

144 episodes

« Back 13—24 More »