Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
24
JUN

Poledišano le baetapele ba maloba

Re keteka mengwaga ye 60 ya setiši sa lena sa Thobela FM. Re dira se ka go boledišana le baetapele kudu ba maloba e lego Max Mojapelo,Leuba Ramakgolo le Moshongwa Matsena.
22
JUN

Gauteng Taxi Strike

Banamedi ba ditaxi ka Gauteng ba tsogile ba le kgakanegong ye kgolo ge ba swanetše go ya mešomong ya bona.Se se hlotšwe ke gore boraditaxi ba ngala mešomo ya bona ya letsatsi ka letšatši e le ge ba sa kgotsofalele kwano yeo ba e fiwago ke mmušo.
18
MAY

Tabakgolo

Ke ka baka la eng mangaka a setso ao re gotsego ba re alafa ba re fa thuso ye botse, lehono ge le eya go bona le khukhuna gore le se bonwe ke batho ka gore le bona ke mangaka?
05
MAY

Dikgwebo tša mmušo - SAA

Ga bjalo go bolela nnete SAA e bonala e le mathateng moo ba bangwe barego ga e no tswalelwa go nyakiwe Airline ye nngwe mola re sa tsebe gore bašomi ba ba hirilwego ke company ye ba go feta dikete tše 4 go ya go direga eng ka bona. Go re thuša go kwešiša taba ye gabotse re boledisana le Mopresidente wa mokgatlo wa bašomi ya go bitšwa National Transport Movement e lego Mna Mashudu Raphetha.
04
MAY

Lockdown Levels

Ge le lebeletse leemaema leo le hlwelego le dirwa ke baamogedi ba mphiwafela, le batho fela ka ditoropong,go reng go be go bonala eka batho ba ga bo rena ga bana taba le bohlokwa bja go se batamelane le go itshireletsa kgahlanong le twatsi ya covid-19?
#Covid19 #ChooseLife
27
APR

Letšatši la Tokologo

1.Go keteka letšatši la tokologo ka dikgobokano le boithabišo re le mmogo, bangwe ba re go jela mmušo mašeleng a mantshi kudu. Naa go ka loka ge le išago re ka keteka letšatši la tokologo re le ka magae go no swana le ka mokgwa wo re ketikilego Paseka ka gona ka magae ra seketša mašeleng a mmušo?
2.Ke eng seo Covid-19 e le rutilego sona?
#Covid19 #ChooseLife
22
APR

Kimollo Ya ikonomi

Ntle le mabaka a gore re mathateng a kiletso ya mesepelo le go se šome ga batho,mokgwa wo wa gore batho re fiwe dilo mahala, o lokile o a re šomela a re tsweleng pele ka ona, goba ke mokgwa wa go re lema re le badudi ba naga ye?
20
APR

#Covid-19: Social Distancing

Naa ke ka baka la eng go itaetsa eka batho ba ga bo rena a se tshwe ba dumela gore dikgobokano le mesepelo yeo e ileditswego ke tsona di di nago le kgonagalo ya go phatlalatsa twatsi ya Covid-19?
#Covid-19 #ChooseLife

144 episodes

« Back 1—12 More »