Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
28
FEB
2020

Ithini Na Le Nto

Kusasa endleleni eya evenkileni kuhamba uSkhulu noNosiseko – uSkhulu ubuza ukuba eza mpahla zisevenkileni uzithenge ngaliphi ixesha – uyamhleka omnye esithi ukubuya kwakhe kuLwesine ufike ethengise 3 yonke kodwa kukhona ambuza ngoku ukuba uzithenge nini – uyacaphuka uSkhulu uNosiseko abokukhe aphendule umbuzo
27
FEB
2020

Ithini Na Le Nto

Kusasa uThandi uzokuthenga evenkileni efikela kuSkhulu ambuze ukuba uphi uNosiseko kwathengisela yena – omnye umbuza ukuba akanakuthengisela kanti yena – uyahleka uThandi esithi nantsi i-line inde kucacile ukuba akakwazi ukubala makakhulule nezihlangu – uyacaphuka uSkhulu makathenge ahambe
26
FEB
2020

Ithini Na Le Nto

Kusasa uThandi uyashwabula uNgxekese akasezi nokuza kuqabula ekuseni ngoku ngenxa yokuba unemali – uTubhanana uthi inoba uthenga edolophini okanye e-Bottle Store ayokuselela endlwini
25
FEB
2020

Ithini Na Le Nto

Vuyo to Tamara ongamnakaniyo kuqala ze azazise – omnye uyothuka embuza ukuba ufunani – uVuyo uthi uvile ngoGibson ukuba kube nzima ukuba amnike i-bank account yakhe for ukufakela uLutho imali from uQhinebe
24
FEB
2020

Ithini Na Le Nto

Kusasa uSkhulu usa uNosiseko evenkileni badlula ngakwaNgxekese kuxakekiwe ngabakhi benza i-foundation, uyancoma uNosiseko esithi ngathi iza kubankulu le ndlu kaNgxekese ubona nge-foundation yayo.
21
FEB
2020

Ithini Na Le Nto

Kusasa uMlungisi uvuswa yi-call kaSkhulu ofowuna engxola esithi uza kuqabuka iwe bhumu phantsi laa Sayithi njengokuba elibele kukuhlala apho eGoli eyiyekele kumanxila angoMqokeleli. Akaqondi omnye ukuba uthetha ngantoni.
19
FEB
2020

Ithini Na Le Nto

Kusasa kwaSkhulu uyacaphuka ebuza uNosiseko ukuba zinduli zantoni eziya azibona zikwaNgxekese. Uthi omnye ubone phezolo kumisa ilori yase-Sayithini yothula laa santi, kucacile ukuba bayokha uNgxekese noNolast.
17
FEB
2020

Ithini Na Le Nto

Kusasa kwaSkhulu kuhleli yena noNosiseko olungiselela ukuyovula evenkileni, sibafumana bencokola nalapho uNosiseko ethi uneentloni kwaye uyazisola ngokungavumi ukuhamba noNancy emcela ukuba baye komkhulu.
14
FEB
2020

Ithini Na Le Nto

Kusasa uTubhanana unkqonkqoza egumbini likaThandi osalele emvusa ngetshisayo ikofu, ekwamphathele nentyatyambo ebomvu. Ungena sele esithi: ‘Happy Valentine’s day sisi wam!’ Engaqondi omnye uyabuza ukuba kuqhubeka ntoni?
13
FEB
2020

Ithini Na Le Nto

Morning phone call from Gibson to Khwetshube ebuza ukuba baqhuba njani uyaqhela na umhomncinci wakhe. Uyahleka uKhwetshube esithi ebengamthembanga laa mfazana kaNdomelele kodwa ngoku uyambona ukuba u-right ubalisa izinto azenzileyo.
12
FEB
2020

Ithini Na Le Nto

Kusasa kwaThandi kufika uSizwe sele engxola esithi udade wabo makohlukane nale nto yokuvele ambize, uyasebenza yena. Uyaxolisa omnye esithi naye ugqiba kufowunelwa nguChuma othi i-wedding planner yabo ifuna ukwazi inani labantu abaza kubakhona emtshatweni wabo.
11
FEB
2020

Ithini Na Le Nto

Kusasa kwaNancy kunkqonkqoza kabukhali uThandi otyhola uNancy ngokumfaka amapolisa. Upholile omnye esithi kakade uyazi kwaye uqinisekile ukuba nguye owamosha igadi yakhe.

162 episodes

« Back 1—12 More »