Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
27
SEP

ZYK-LIVE COVID-19 STIGMA

Amanina angamatsha-ntliziyo aphuma kwilokishi yase-Khayelitsha eKapa, kunye neengingqi ezingqongileyo, baseke umbutho, i-To Gether We Conquer, olwa ityheneba kwanokwenziwa ixhoba ekuhlaleni (stigma and victimisation) kubantu ebebephila nentsholongwane iCorona. Injongo yalo mbutho kukuxhobisa abantu ngolwazi ngalo bhubhane, kwaneendlela yokuqubisana nawo. Oku kwenzeka ngexesha eli lizwe belijamelane neemeko apho abantu abebephila ne-Covid-19, bebezibona besenziwa amakheswa ekuhlaleni, naxa sele beyoyisile le ntsholongwane. Ukuva banzi ngalo mbutho, masamkele umseki wawo, uNcumisa Mahangu…
22
SEP

APHA - UMXHOLO

UMzantsi Afrika unengxaki yokungqongophala kwamanzi, kunye nokonyuka kwenani labantu, izidingo zophuhliso, ukonyuka kwamanani abantu abahlala ezidolophini, nokukhokelela kuxinizelelo kwizixhobo zamanzi nento edinga inkqubo ezinzileyo yobonelelo lwamanzi. Kungokunje, inkqubo yokubonelela ngamanzi, emakhaya, kwindawo zokusebenza okanye kwicandelo lezolimo kweli ayizinzanga. Oku kuthetha ukuba utshintsho kwixabiso lamanzi okanye imali yabathengi ayiyiguquli indlela abasebenzisa ngayo amanzi. Iphondo leMpuma Koloni lelinye lamaphondo elithwaxwa kakhulu yilengxaki, nalapho i-arhente iMunicipal Infrastructure Support Agent yenze uphando olugxile kulengxaki kwinyanga ephelileyo.
22
SEP

APHA - UMXHOLO

Umphathiswa wesebe lorhulumento ngentsebenziswano kunye nemicimbi yemveli uGqirha Nkosazana Dlamini-Zuma namhlanje ebesithi thaca imiqathango ezakulandelwa ngethuba ilizwe loMzantsi Afrika lizakube lingena kwinqanaba uLevel 1 lokumiswa kwezinye iintshukumo, nozakuqala ngomhla wamashumi amabini ananye kulenyanga. Nangona kunjalo, kwintetho yakhe umphathiswa khange awukhankanywe umba wolwaluko.Ukanti ngaphambili umbutho wenkokheli zemveli iContralesa wavakalisa ukudana kukungabandakanywa ngurhulumente kwiingxoxo ngethuba eli lingena kwinqanaba uLevel 2.
17
SEP

APHA - UMXHOLO

Intlekele yeCovid19 ithwaxe uqoqosho lwehlabathi; kwaye lomeko ifike yambi ngokugqithisileyo kumazwe afana noMzantsi Afrika uhleli unoqoqosho olunkenenkene ,nemingeni eliqela yentlupheko,intswelangqesho nokungalingani. Ukumiswa ngxi kwentshukumo ezithile zoluntu kweli, kuyenze mandundu ngakumbi imeko ,kutshintsha indlela abantu abasebenza ngayo, nto leyo ekhokelele ekonyukeni kwamaxabiso okutya, yaye oko kubeke uxinzelelo kumakhaya amaninzi. Ngo April kulonyaka, uRhulumente ubhengeze intlawulo yesibonelelo,iSocial Relief Distress engamakhulu amathathu anamashumi amahlanu eerandi(R350),isithuba seenyanga ezintandathu kwabo bangaphangeliyo kuphela. Kutshanje umbutho wamalungelo oluntu iBlackSash, ukhuphe ingxelo yophando lwayo olumemelela ukuba urhulumente anike inkxaso mali kubantu abangaphangeliyo abaphakathi kweshumi elinesibhozo namashumi amahlanu anethoba eminyaka ubudala.
17
SEP

ZYK-LIVE COMEDIAN

U-Olwethu Ntaba onguliqhula, umdlali weqonga, imbongi, umculi kwanombhali ubelirharha lakutshanje ukuvela kumakhasi onxibelelwano. UNtaba unothotho loshicilelo lweevideo ezinoburharha nangona zishukuxa imibandela yentlalo edl' umzi efana nokukhalimela uchuku, umona, intlebendwane nezinye, nazikhuphe ngelixesha lokumiswa kweentshukumo ezithile kweli lizwe. Kodwa okwahlukileyo ngoNtaba kukuba uzitshintsha imbonakalo yakhe nesinxibo xa ezakushicilela ezi video. Emnxebeni sibambe u-Olwethu Ntaba, ukuva ukuba ususwe yintoni na ukuze enze olu shicilelo...
16
SEP

ZYK-LIVE NEUROLOGIST

Ugqirha Simphiwe Mandlesilo, ngugqirha wokuqala ontsundu, ukuba ngugqirha ojongene nezigulo zemithambo yentloko i-Neurologist ukutsho, kwiqela loogqirha beli loMzantsi Afrika abafunde kwilizwe laseCuba. Kungoku nje, usebenza kwisibhedlele iChris Hani Baragwanath Academic, eRhawutini. Le yinzalelwane yaseMbizana, kwiphondo leMpuma Koloni. Uyazidla ngokuba, uphumelele ephuma kwindlala kwaye uzalelwe wakhulela kwimimandla yasemaphandleni, apho kunzima khona ukufikelela kwiinkonzo ezingundoqo. Ukwathi endleleni eya empumelelweni yezifundo zakhe, ukhe wajamelana nomngeni wolwimi olwalusetyenziswa kwizifundo zakhe. Ukuva banzi ngempumelelo yalo gqirha oyi-Neurologist, masimamkele yena ngenkqu uGqirha Simphiwe Mandlesilo…
16
SEP

ZYK-LIVE SUICIDAL AWARNESS

Ngumntu omnye ozibulalayo, kwisithuba semizuzwana engamashumi amane kwihlabathi jikelele. Oku kuvezwe ngumbutho ojongene nabo banoxinezelelo lwengqondo eMzantsi Africa, iSouth African Depression and Anxiety Group (i-Sadag ngamafuphi). I-Sadag ilumkise uluntu ukuba luqaphele abo baneempawu zokuzibulala, kwaye bafune uncedo. Nanjengoko kule veki kuphawulwa usuku lokuthintela ukuzibulala kwabantu kwihlabathi, iWorld Suicide Prevention Day, iinkcukacha manani ezikhutshwe ngumbutho wezempilo kwihlabathi, iWHO ngamafuphi, zibonakalisa umfanekiso oxhalabisayo. Ngokutsho kwe-WHO, kubantu abangaphaya kwamakhulu asibhozo amawaka (800 000) abazibulalayo ngonyaka kwihlabathi, umyinge wamashumi asixhenxe anethoba ekhulwini (79%) kweli nani, ngabantu abaphuma kumazwe anjengoMzantsi Afrika, ingakumbi abantu abaneminyaka elishumi elinesihlanu ukuya kutsho kwiminyaka elishumi elinesithoba ubudala (15-19 age group). Ukuva banzi ngoku, masincokole nengcali efundele ngokusebenza kwengqondo, uAkhona Mahlutshana nosuka kwi-Swana & Swana Psychologists…
16
SEP

APHA - UMXHOLO

Isebe lekhuseleko loluntu kwiphondo leMpuma Koloni lithumele iqela leengcali kwinkundla kamantyi yaseNgcobo ukuba liyokuqwalasela ukukhutshwa kwamadokethi aphathelene nodushe olusekelezelwe kwisini kumqulu wamatyala. Oku kuza nanjengoko kukho ukonyuka kweziganeko zokuxhatshazwa kunye nokubulawa kwamanina nabantwana kwilizwe jikelele,kwaye nephondo leMpuma Koloni lelinye lamaphondo abandakanyekayo kulomba.
16
SEP

APHA - UMXHOLO

Ibhunga lamaphondo epalamente iNCOP ngamafuphi, belivule iqonga lokuxoxa ngemiba yoomasipala boMzantsi Afrika phantsi komxholo othi "Ensuring capable and Financially Sound Municipalities" kusetyenziswa ubuxhakaxhaka balemihla. Ezingxoxo bezibanjwe ukusuka ngomhla wesibhozo kuSeptember zaqukunjelwa namhlanje. Eminye yemiba ebixoxwa kulendibano, zingxaki ezichaphazela oomasipala, nobunkokheli koomaspala beli phakathi kweminye.
10
SEP

APHA - UMXHOLO

Inkulubaphathiswa yephondo leMpuma Koloni u-Oscar Mabuyane, ithi ukuhla kwamanani olosuleleko yintsholongwane iCovid-19, zindaba ezimnandi kurhulumente wephondo, azakutsho abenako ukumilisela ezona zinto ziphambili eburhulumenteni. UMabuyane uthi baneenjongo zokuvuselela uqoqosho lweliphondo nanjengoko inyanga kaSeptember ibekelwe bucala ukuphakamisa ukhenketho. Woleke ngelithi icandelo lokhenketho kweliphondo lelona ubunkokheli bakhe obufuna ukusebenzisa lona ngamandla ukuvuselela uqoqosho lweliphondo. UMabuyane usungule inkqubo yenyanga yezokhenketho nanjengoko eli lithwaxeke mpela yintlekele yeCOVID-19. Amaziko embali kunye neendawo zokutyelela zibethakele mpela kweli leMpuma Koloni . Abakhenkethi bebedla ngokuthontelana kweliphondo lityebileyo yimbali kaMadiba phakathi kwezinye, kulonyaka khange baluthi cakatha ngenxa yale ntlekele.
09
SEP

ZYK-LIVE DEAF FRIDAYS

Urhulumente wephondo laseMpuma Koloni, ebambisene nebhodi ejongene nolwimi lweenkobe eMzantsi Afrika, iPan South African Language Board (i-PanSalb ngamafuphi), usungule inkqubo yokufundisa ngokuthetha ngezandla, i-Deaf Awareness Fridays izolo, ngelokuzama ukuphuhlisa ulwazi ngolwimi lokuthetha ngezandla. Iinjongo zeliphulo le-Deaf Awareness Friday, kukuphawula iSouth African Sign Language (SASL), ngengolwimi lokuqala labantu abangakwaziyo ukuthetha kweli lizwe, kwanokulwa ukuxhatshazwa kwabantu abangakwaziyo ukuthetha ngomlomo. Ukuva banzi ngoku, masamkele uMphathiswa wezemiDlalo, ulonwabo, ubugcisa nenkcubeko, eMpuma Koloni, uFezeka Nkonyeni…
09
SEP

ZYK-LIVE KHULASANDE

Umbutho oxhasa abantwana kwezemidlalo, iKhulasande Sports Development, usungule iphulo iWonder Kids, nejolise ekuxhaseni abantwana kwimidlalo yabo, nakwezinye iitalente ababalasele kuzo ngokubanzi. Eliphulo, ligxile kumasipala iNelson Mandela Bay, eAddo, nakwezinye iingingqi ezingqongileyo, kwiphondo leMpuma Koloni. Lo mbutho waqala ukusebenza ngonyaka ka-2016, kwaye ugxile ngamandla ekuxhaseni abantwana abaziimbaleki, ngezixhobo zemidlalo, inkxaso-mali, kwanezinye iimfuno ezingundoqo kwezemidlalo. Ukuva banzi ngoku, emnxebeni sibambe uThobela Thoba ophuma eKhulasande Sports Development, nongumququzeleli wephulo iWonder Kids, uThobela Thoba…

561 episodes

« Back 13—24 More »