Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
14
APR

APHA - UMXHOLO

Umbutho weDemocratic Alliance uphakamise umthetho oyilwayo iCadre Deployment Bill, ozakwenza ukuba ibe lulwaphulo mthetho, ukuqeshwa komntu onesikhundla kumbutho wezopolitiko kumasebe karhulumente. Lo mthetho uyilwayo uzakuyalela ikomishoni yenkonzo zikarhulumente iPublic Service Commission, ukuba imilisele umqathango wokuba ukuchongwa kwabantu kwizikhundla kwenziwe ngokulungelwa kwabo ezozikhundla kuphela. Lo mthetho uyilwayo uzakwenza ukuba ibe lulwaphulo mthetho ukuchongwa komntu esikhundleni ngenxa yokuthembeka kwakhe kumbutho othile wezopolitiko, ngaphandle kokuba usilungele isikhundla eso kwaye unesakhono sokwenza umsebenzi lowo. Ukwanika amagunya kwi-PSC ukuba ithathe amanyathelo ngakumagosa angazithatheli ngqalelo iziphakamiso zayo.
14
APR

LIVE - WSU STUDENTS

Idyunivesithi iWalter Sisulu kwiMpuma Koloni, ingqinile ukuba kubekho uphazamiseko kwiinkqubo zale dyunivesithi kunye nokonakaliswa kwezinto, ngenxa yoqhankqalazo lwabafundi kwiikhampasi eziquka iBuffalo City, iGcuwa kunye naseMthatha ngoLwesihlanu weveki ephelileyo. Kuxwebhu lwezikhalazo olufakwe kwiikhampasi ezimbini zale dyunivesithi, abafundi bavakalise ukungaxoli kukulibaziseka kwimiba ephathelene nokubhalisa, iziphumo, kunye nemali ekhutshwa yingxowa mali exhasa abafundi uNSFAS yokutya kunye neyeencwadi phakathi kwezinye.Ukuva kwicala labafundi emnxebeni sibambe umongameli webhunga elikhokele abafundi iSRC ukutsho, kwikhampasi iBuffalo City eMonti, uPhelo Mathentamo.
14
APR

LIVE- WSU PROTESTS

Idyunivesithi iWalter Sisulu kwiMpuma Koloni, ingqinile ukuba kubekho uphazamiseko kwiinkqubo zale dyunivesithi kunye nokonakaliswa kwezinto, ngenxa yoqhankqalazo lwabafundi kwiikhampasi eziquka iBuffalo City, iGcuwa kunye naseMthatha ngoLwesihlanu weveki ephelileyo. Kuxwebhu lwezikhalazo olufakwe kwiikhampasi ezimbini zale dyunivesithi, abafundi bavakalise ukungaxoli kukulibaziseka kwimiba ephathelene nokubhalisa, iziphumo, kunye nemali ekhutshwa yingxowa mali exhasa abafundi uNSFAS yokutya kunye neyeencwadi phakathi kwezinye.
12
APR

APHA - UMXHOLO

Abasebenzi bakarhulumente bazakususwa basiwe kwezinye iindawo kwakumasebebe karhulumente ngaphandle kokuthandiswa kubo, ukuba oku kwenziwe kuqwalaselwe iimeko zomsebenzi lowo kufuneka bewenzile kulondawo bathunyelwa kuyo, phantsi komthetho oyilwayo opapashwe ngolwesibini wale veki. Isihlomelo kumthetho oyilwayo iPublic Administration Management Amendment Bill ukutsho, siyayiphelisa into yokuba kufuneka kusatyelwe kwaye kuvunyelwane nabasebenzi bakarhulumente ukusiwa kwezondawo isebe ligqibe ukubasa kuzo. Kungokunje ngokomthetho osebenzayo, amasebe karhulumente angaphakamisa kuphela ukuba abasebenzi mabasiwe kwezinye iindawo phakathi kwamasebe, kodwa ukuba abasebenzi abavumi akukho nto enokwenziwa ngamasebe. Isebe leenkonzo zoluntu nolawulo lithi amagunya okutshintsha abantu bafakwe kwezinye izikhundla, kuzakwenziwa kuba kuzanywa ukuqinisa ulawulo nokuphucula iindlela amasebe asebenza ngayo.
11
APR

ZYK-LIVE TRADITIONAL PROJECT

UNombuyiselo Zinco ngumseki wenkqubo yemisebenzi yezandla ezinze eGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Le nkqubo ngumsebenzi wezandla wokuthunga iimpahla zesintu kunye neentsimbi. Lo msebenzi wasekwa ngonyaka ka-2012, kwaye ujolise ekuphuhliseni ekuhlaleni izakhono ekuhlaleni, kwanokugxoth'ikat'eziko. Okudume kakhulu ngoMama uZinco, sisiganeko samva nje, sokuthungela nokunxibisa igqala lomfundi weendaba zesiXhosa e-SABC, uMama uNoxolo Grootbom, ngethuba ebefunda iindaba okokugqibela, kuba ethatha umhlala phantsi. Ukuva banzi ngoku, masamkele emnxebeni u Nombuyiselo Zinco ngenkqu…
11
APR

ZYK-LIVE WSU BOOK

Umongameli wokuqala wentando yesininzi eMzantsi Afrika, ushiya umqela oyimfundiso kweli lizwe. uMonwabisi Maxabela ushicilele incwadi eguqulelwe kulwimi lwesiXhosa enesihloko esithi "Nelson Mandela uphuncuka bemphethe", ngonyaka ka-2021, nalapho ezoba umdlalo obonakalisa indlela uTata uMandela evalelwa entolongweni nalapho kuwiswa khona isigwebo. Ukuva banzi ngoku, emnxebeni sibambe uMONWABISI MAXABELA eMpuma Koloni nozakusichazela banzi ngalencwadi…
08
APR

APHA - UMXHOLO

Ikomishoni ejongene nokukhuphisana ngokufanelekileyo kweli iCompetition Commission, ikhuphe ingxelo namhlanje malunga nophando lwecandelo lothutho lukawonke-wonke eMzantsi Afrika. Le komishoni yathi yasungula olu phando kuba ikholelwa ukuba kukho iinkqubo zeli candelo ezingathintela ukhuphiswano olufanelekileyo. Olu phando luqhutywe kwizithuthi eziquka iibhasi, iitaxi noololiwe. Ezothutho lelinye lamacandelo asentloko kule komishoni. Kwintetho engobume besizwe uMongameli Cyril Ramaphosa wathi ukuze eli likulungele ukukhuphisana namazwe ehlabathi, lixhomekeke kumgangatho wamazibuko kunye nemizila yoololiwe yeli. Ukukhutshwa kwale ngxelo kuza kanye ngethuba eli loMzantsi Afrika lijamelene nomngeni wokuphucula nokumilisela isicwangciso sokuvuselela uqoqosho lweli.
08
APR

ZIBUZWA- SOTYO PANSALB

INTRO: Ibhodi ejongene nokuphuhliswa kweelwimi kweli, i-Pan South African Language Board (PANSALB) ngamafuphi, ivakalise amazwi ovelwano ngakusapho lombhali nengcali kulwimi lwesiXhosa unjingalwazi Sizwe Churchill Satyo. Unjingalwazi uSatyo ubenegalelo elikhulu ekuphuhliseni nasekuphakamiseni ulwimi lwesiXhosa ingakumbi kwi-grama. Ubengumbhali weencwadi zesi-Xhosa eziliqela eziquka ezi zilandelayo: Igrama Noncwadi lwesiXhosa, Uphengululo lwesiXhosa, Etshatile engatshatanga kwakunye nethi Sasinoncwadi Kwatanci, ayibhale nabanye ababhali nezinye. Ukuva ngamagqabantshintshi ngobomi bakhe negalelo lakhe ekuphuhliseni isiXhosa phulaphula nanku uXolisa Tshongolo ophuma kwibhodi ejongene neeLwimi kweli
28
MAR

ZYK-LIVE TOURISM MODEL

Unobuhle ophuma eHankey, kufuphi nedolophu yaseBhayi, eMpuma Koloni uzakumela uMzantsi Afrika kukhuphiswano loonobuhle kwihlabathi, uMiss Model of Tourism World, oluzakusindlekwa kwilizwe laseJamaica. Olu khuphiswano lolokuqala ngqa kwaye lujolise ekugqamiseni ukhenketho, amasiko, kwanokuphuhlisa ulutsha kwihlabathi jikelele. Ukuncokola ngokunabileyo ngolu khuphiswano, emnxebeni sibambe unobuhle weli othabatha inxaxheba kolukhuphiswano, uXolisa Maseti...
28
MAR

ZYK-LIVE ANTI RACISM

Le veki iphawulwa njengeveki yokulwa ubuhlanga eMzantsi Afrika. Oku kwenzeka ngexesha eli lizwe lisondele kusuku lokuphawulwa kwamalungelo oluntu, ngomhla wamashumi amabini ananye kule nyanga ka-March. Izolo kuvulwe iqonga lonxibelelwano kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla, nalapho bekuxoxwa ngobuhlanga kweli lizwe, namalungelo oonondaba kwanokunciphisa umkhethe xa kupapashwa iindaba. Ukuva banzi ngoku sikrwece u-Mary Papayya, ongusihlalo ojongene namalungelo oonondaba, kwiqonga labahleli beendaba i-SANEF ukutsho, nobesisithethi kule ndibano yayizolo…
28
MAR

ZYK-LIVE ECON BOOST

Umasipala ombaxa iNelson Mandela Bay, eGqeberha eMpuma Koloni ukwiinzame zokuhlumisa uqoqosho, nanjengoko kuhlaziywe umgaqo-nkqubo wokukhuthaza utyalo-mali olujolise kumashishini athwaxwe ngubhubhane i-Covid-19. Olu tyalo-mali kulo masipala luxabisa izigidi ezingamakhulu mahlanu anamashumi amathandathu anesixhenxe zeerandi (R567m) kule minyaka mihlanu izayo. Le mali izakudala imisebenzi esisigxina emalunga namakhulu amane aneshumi elinesixhenxe (417) kule minyaka mithathu izayoo. Lo masipala wamkele umgaqo-nkqubo wokukhuthaza utyalomali ohlaziyiweyo ngo-October wonyaka ophelileyo, ngeenjongo zokuphuhlisa ukhuphiswano kwezoqoqosho kulo masipala ngelokutsala, ukukhusela nokukhulisa utyalomali kweli nolwangaphandle. Ukuva ngokubanzi ngoku, masamkele uSodolophu wesixeko esimbaxa seNelson Mandela Bay, uNqaba Bhanga...
23
MAR

APHA - UMXHOLO

Kule veki ikomiti ejongene nemisebenzi yoluntu kunye neziseko epalamente, ifumene ingxelo kwilungu lepalamente uShaun August kunye nesebe lemisebenzi yoluntu kunye neziseko, ngomsebenzi osele wenziwe ngokuphathelene noxwebhu lwezikhalazo olwalutyikitywe ngabo bane nkxalabo ngokuphathelene nenkqubo iExpanded Public Works Programme iEPWP ngamafuphi. Oluxwebhu olafakwa kusomlomo wendlu yowiso mthetho ngoNovember wonyaka ophelileyo, liphakamisa ukuba kuphandwe ukuphononongwa komgaqo nkqubo ozakujongana nokuphuhliswa kwenkqubo ezinzileyo enokusetyenziswa ngomaspala, orhulumente bamaphondo kunye nokazwelonke ukuqwalasela ukuba inkqubo ye-EPWP ngamafuphi ibaqesha njani abantu. Ukungacaci kwenkqubo yokuba abantu abangena kwinkqubo yeEPWP baqeshwa njani, ibiyeyona nkxalabo ephambili kuxwebhu olwanikezelwa lilungu lepalamente u-August. Ikomiti yaxelelwa nguAugust ukuba inkqubo ye-EPWP ixhamlisa abantu abathembeke koceba, kwaye le komiti ikwave ukuba oceba bagrogrisa abantu ukuba babavotele okanye abazokuxhamla kule nkqubo.

652 episodes

« Back 13—24 More »