Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
24
MAY

Uphendlo Ndaba - Sixth Democratic Government

Umongameli Cyril Ramaphosa ubophelele urhulumente wesithandathu ozayo ngelithi uzakuqwalasela ukuphuhlisa nokukhula koqoqosho kakhulu, ukudalwa kwamathuba emisebenzi kunye nokusebenzela abemi beli ngcono. Umongameli Ramaphosa ukwenze oku ngethuba edibene neengqonyela zeenkampani, nabo basemagunyeni kumacandelo ohlukeneyo, ukusuka eMzantsi Afrika nakwezinye inqila zelizwekazi lase-Afrika.

Umongameli ukuvumile ukuba kukho ukusilela kumaqumrhu aseburhulumenteni, kodwa wathi umsebenzi selewenziwe ukuqinisa ulawulo kunye nokuzimela ngokwemali kwala maqumrhu, aquka i-Eskom. Nangona kunjalo, lusekho uluvo lokuba kukho izinto ezixhalabisayo ezifana nokuba ingaba lorhulumente uzakuba ngqongqo kusini na, nanjengoko kukho inkxalabo yokuba abantu abafana noMsebenzi Zwane, Nomvula Mkonyane no Faith Muthambi bazakuba yinxalenye yorhulumento...

Kwinkqubo yakho Uphendlo Ndaba siqwalasela izinto ekufuneka zenziwe ngurhulumente wesithandathu wentando yesininzi ozayo - sibuza zintoni abo bakwizikhundla zobunkokheli ekufuneka benzenzile ukuqula ikamva leli lizwe?

Ukusikhokela kule ngxoxo besihleli nengcali kwimiba yezobunokheli uDr Mazwe Majola
24
MAY

Uphendlo Ndaba - Post Election Analysis

Unyulo lukazwelonke luka 2019 ludlulile, lushiya ngasemva abo baphumeleleyo nabo bangaphumelelanga, phakathi kwabo kukho abo bakhala ngokuba inyawo lwemfene indlela oluqhutywe ngayo unyulo. Iziphumo zekomishoni yonyulo ezimeleyo zibonisa ukuba amaqela ezopolitiko angamashumi amane nesithoba abezigqatsele unyulo, azakuphulukana nemali yokubhalisa emva kokufeda ukufumana izihlalo kwindlu yowisomthetho kazwelonke kunye nakumaphondo alithoba.
Kumsitho wokubhengeza ngokusesikweni iziphumo zonyulo, abo babandakanyekayo baphawule ngemingeni ebikho, besithi i IEC kufuneka kubekho okuninzi ekufundileyo kwesi sihlandlo...

Kwinkqubo yakho Uphendlo Ndaba sithe saqwalasela ezonyulo - sibuza yintoni oyiphawulayo ngolunyulo - ingaba belukhulekilekwaye lungenamkhethe, ukanti besihleli nengcali yezopolitiko u Nompumelelo Runj
24
MAY

ZYK- FAS

Kwikhasi lethu lezempilo kuleveki sincokola banzi ngemeko yezempilo eyaziwa ngokuba yi Fetal Alcohol Syndrome. Lemeko ichaphazela umntwana umama wakhe ebesela utywala ngethuba ekhulelwe. Kuthiwa lemeko ithi imchaphazele umntwana kwizinto eziliqela, neziquka indlela aziphatha ngayo, ngelinye ixesha inganefuthe ukuba umntwana athabathe kade. Ukuva banzi ngalemeko sithe sakrweca u Gqirha Nomlindo Makubalo, asichubele banzi ngalemeko ye Fetal Alcohol Syndrome
24
MAY

ZYK - RAF

Ingxowa mali yengozi zendlela iRoad Accident Fund ukutsho izinikele ekuphuhliseni izakhono zolutsha ngokunika abantu abatsha abanezidanga ithuba lokuba bafumane amava omsebenzi. Abantu abaselungelweni lokufaka izicelo zokuba yinxalenye yenqubo yoqeqesho ngabangaphangeliyo kwaye abaphakathi kweminyaka elishumi elinesibhozo kunye namashumi amathathu anesihlanu. Ukuva banzi besibambe umanejala kwicandelo lezentengiso eMpuma Koloni uBongiwe Nyengane-Tyopo.
24
MAY

ZYK - BCM Internship

Umasipala ombhaxa iBuffalo City eMpuma Koloni, unikezela ngamathuba okufumana amava omsebenzi kubantu abatsha abakwingingqi yalo masipala kunyaka-mali u2019/ 2020. Aba bantu kufuneka babe kanti abaphangeli kwaye abanazivumelwano zengqesho okanye abakho kwinkqubo yoqeqesho. Lo masipala ukhuthaza nabantu abaphila nokukhubazeka ukuba bafake izicelo. Ukuva banzi ngoku sakrweca umanejala kwicandelo lezengqesho uNoel Mboni.
26
APR

ZYK - Healing Healers

Kwikhasi lethu lezempilo kule veki besincokola banzi ngomba ekungavamanga ukuba kuthethwe ngawo, owabantu abathi bangayivakalisi intlungu abajamelene nayo ngokwasemphefumlweni kuba kukho abo bathembele kubo. Kumaxesha amaninzi iintsapho ziye zijamelane nemingeni eliqela equka ukusweleka kwelungu losapho, nalapho kufunyaniswa ukuba kuye kubekho lungu lithile losapho elibonwa njengekufanele ukuba lomelele kuba kukho abo bajonge kulo. Ngelinye ixesha eli lungu losapho ibangumzali ozibona kufanele omelele, okanye aziqinise kuba efuna ukuqinisa abantwana bakhe, okanye ibengumntwana omdala ekujongwe ukuba omelele esomeleza abantwana abancinane kunaye. Noko kunjalo, kukho inkxalabo yokuba lo mthwalo ungaka ubani azibona ewuthwele ubeka uxinizelelo kuye, nantoleyo kuthiwa ibanegalelo lokuba azibhaqe seyekwimeko yokudandatheka emphefumlweni. Ukuncokola ngalo mba sithe sakrweca uNolufefe Ganjana oyi Clinical Psychologist, ukusichubela banzi ngalo mba...
26
APR

ZYK - Museum- Germany

Kutshanje, iziko i The Nelson Mandela Museum belibambe iphulo elijolise ukuza nophuhliso ingakumbi emapahandleni ngokuthi kukhethwe abafundi abazakumela eli loMzantsi Afrika kwi nkampu yolutsha, ebibanjwe kwilizwe lase Jamani, nalapho bekulindeleke olutsha olusuka kumazwe ngamazwe. Sithe sakrweca ingqonyela yeliziko i Nelson Mandela Museum, u Bonke Tyhulu ukusichazela banzi ngalenkqubo.
25
APR

Uphendlo - PROSA

Ukanti besinalo nelinye iqela lezopolitiko i- People's Republic of South Africa i- PROSA ngamafuphi , nowabhaliswa ngonyaka ka 2017 , ze waqalisa ukusebenza ngonyaka ka 2018 . I-Prosa ithi ifuna ukukhokela kumba wokuphelisa indlala kubemi beli , ukuveza amathuba engqesho, ukulwa ulwaphulo-mthetho phakathi kwezinye izinto. Sithe sasabela ukuba lo mbutho uthini kanye - kanye kumqulu wawo wezithembiso emxebeni nalapho besibambe u-Phumla Kamulu ophuma kumbutho -iPROSA
25
APR

Uphendlo - ATM

Kwelinye icala sinalo neqela elisandula ukusekwa nelizakungenela okokuqala unyulo kweli , kodwa noxa kunjalo eli qela lizithembile ukuba lizakwenza ngcono kunyulo jikelele lwango mhla wesibhozo ku-May. I-African Transformation Movement , i- ATM ngamafuphi ithi umqulu wayo wezithembiso ujolise kwiintsika ezilishumi nelizibiza ngokuba ziintsika zethemba kubemi beli loMzantsi Afrika nezizakuzisa utshintsho kubo. Ukudakanca umqulu wezithembiso zeli qela besibambe inkokheli yalo mbutho u-Vuyolwethu Zungula
25
APR

Uphendlo - AGANG SA

Kwinyanga ephelileyo umbutho i-Agang SA uphehlelele umqulu wawo wezithembiso e- Atteridgeville ngaphandle kwase Pitoli. Lo mbutho uthi uzimisele ekwandiseni amalungu awo ePalamente emva konyulo jikelele lwalo nyaka. I-Agang SA yasekwa nguGqirha Mamphele Ramphele, nje phambi konyulo jikelele lwango 2014. Sithetha nje eli qela linamalungu amabini kwindluyowiso mthetho kazwelonke. Kungokunje phantsi kobunkokheli obutsha lo mbutho uthi unethemba lokuba uzakwandisa iinani labavoti bawo, ababefikelele kumawaka angamakhulu amahlanu anesibini kunyulo jikelele olugqithileyo. Inkokheli yalo mbutho u- Andries Tlouamma uthethe ngomba wokuba beleli qela bazakusiphula neengcambu urhwaphilizo nobuqhophololo kweli. Ukuva ukuba i-Agang SA ithini kumqulu wayo wezithembiso besibambe u-Nthabiseng Gamede walo mbutho
24
APR

Uphendlo - ACM

Umbutho African Content Movement i ACM nekhokhelwa ngu Hlaudi Motsoeneng wona uthembisa ngokuza notshintsho kweli. Sincokole nomququzeleli kazwelonke walombutho u Nicholas Thipe.
24
APR

Uphendlo - BLF

Umbutho we Black Land First nawo uzakungenela unyulo lukazwelonke. Sithe sancokola no Vuyolwethu Mqaba, nosisithethi salombutho kwiphondo lempuma Koloni

361 episodes

« Back 1—12 More »