Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
23
DEC
2018

ZYK - MATERNAL MORTALITY

Umbandela woomama abasweleka ngethuba bebeleka okanye bekhulelwe uyaxhalabisa kwihlabathi jikelele. Ukanti ilizwe loMzantsi Afrika lelinye lamazwe eaneqondo eliphezulu loomama abasweleka kwiziganeko ezoyanyaniswa nokukhulelwa okanye ukubeleka koomama. Nangona linciphile nje inani loomama abaswelekayo kunangaphambili, kodwa iselinani elivakalayo loomama abaswelekayo. Ukanti kukwavakala ukuba abona mama bachatshazelwa koku ngabo basemaphandleni. Ukuva banzi ngalo mba sithe sakrweca ugqirha Bulelwa Mzileni
23
DEC
2018

Uphendlo - 16 Days Wrap - Gender Base Violence

Kutshanje bekuqhuba iphulo lokuchasene nokuxhatshazwa kwamanina nabantwana kwilizwe lo Mzantsi Afrika. Kwinkqubo yakho Uphendlo Ndaba sathi sabamba incoko ejolise ukubeka esithatheni iingxaki ngoku nezisombululo ezikhoyo - ukusiphula neengcambu lomkhwa mbi kangaka. Phakathi kweminye imiba esithe sayiqwalasela yindlela amatyala okuxhatshazwa kwamanina aye aqwalaselwe ngayo, nanjengoko kukho izimemelelo zokuba mabonyuse umxakatho abasemagunyeni, ukulwa udushe ngakumanina nabantwana. Eminye yimiba yendima yenkolo namasiko ekukholelwa ukuba inefuthe ekufunqukeni kweziganeko zodushe. Kungoko imibutho efana neKhuluma Ndoda ne #NotInMyName imisele amaphulo okuvundlisa amadoda ngenxaxheba negalelo afanele ukulenza ukulwa udushe oluphenjelelwa ngamadoda...

Kwinkqubo yakho Uphendlo Ndaba - sathi sancokola ngendima yamadoda ekuqwalaseleni udushe lwesini - kuquka imiba yenkolo namasiko aphembelela udushe ngakumanina.

Ukusikhokhela kulengxoxo sathi sakrweca u Patrick SHai wombutho i Khuluma Ndoda no Themba Masango wephulo i #NotInMyName
23
DEC
2018

Uphendlo - SALGA

Umbutho ojongene noomasipala beli, i-South African Local Government Association - iSALGA ngamafutshane - ubusandul' ukusindleka indibano kazwelonke yamalungu ayo, phantsi kwesihloko esithi "20 Years since the adoption of the White Paper on Local Government: Reflections on Building a Sustainable, Responsive & People Centred Local Government System". Kule ndibano ibizinyaswe ngabathunywa abaliwaka namakhulu amabini, abaquka iinkokheli zopolitiko kwizigaba zontathu zolawulo, abaphathi boomasipala namagosa ezimali, kuphawulwe ukubaluleka kokuxhotyiswa koomasipala ukuphumeza unikezelo lweenkonzo, nanjengoko kugxininiswe ukuba kusekho oomasipala abangena kukhawulelana neemfuno zabahlali....
23
DEC
2018

ZYK - EDU - Bursary

Isebe lemfundo esisiseko linikezela ngenkxaso mali yokufunda, iFunza Lushaka Bursary kubantu abatsha abafuna ukwenza izifundo zobutitshala. Le nkxaso-mali ikhuthaza abafundi ukuba balandele ikhono lokufundisa ingakumbi kwizikolo zikawonke wonke. Ezi zinzame zeli sebe zokukhawulelana neengxaki zabafundi abangena mali yokufunda. Ukuva banzi besikrwece ophuma kwisebe kwiphondo leMpuma Koloni uMlungiseleli Ncapayi.
14
DEC
2018

Uphendlo - HIV/AIDS-CHILDREN

Unyaka ka 2018 uphawula iminyaka engamashumi amathathu sukela ukusungulwa kosuku lokuqwalasela intsholongwane kagawulayo nogawulayo ngomhla wokuqala ku Disemba, nolusuku oluphawulwa kwihlabathi jikelele. Ukanti isihloko salo nyaka sithi "Know your status". Ziliqela iinkqubo ezenziwayo zokufundisa uluntu ngentsholongwane kagawulayo. Noko kunjalo, kukwakho isikhalo sokuba nangona zikhona iinkqubo ezifundisa uluntu ngale ntsholongwane kagawulayo nogawulayo, zisekhona iziganeko apho abantu babukula abantu abaphila nesi sifo. Kwinkqubondaba yakho u Phendlo Ndaba sathi sancokola banzi ngomba wentsholongwane kagawulayo, sigxile kubantwana abaphila nentsholongwane kagawulayo, kwanemingeni abajamelene nayo abantu abakhulisa aba bantwana.....Ukuncokola banzi ngalomba sathi sakrweca u Gqirha Nomlindo Makhubalo ongugqirha wabantwana, noZiyanda Mavumengwana oyi clinical psychologist…
14
DEC
2018

ZYK - CCM

Kwikhasi lethu lezempilo kuleveki sincokola banzi ngemeko yezempilo eyaziwa ngokuba yi Cryptococcal meningitis i CCM ngamafuphi. Kuthiwa lemeko lusululeko oluyingozi ebuchotsheni nakumathambo omnqonqo, kusithiwa ivame ukuhlasela ikakhulu abantu abaphila nentsholongwane kagawulayo. Ukuva banzi ngalo mba sakrweca uGqirha Simphiwe Mandlesilo nosebenza kwicala lezifo zengqondo/ubuchopho iNeurology, kwisibhedlele i Chris Hani Baragwanath eRhawutini
10
DEC
2018

Zibuzwa. Human Right Day

Ngolusuku lwanamhlanje, ngonyaka ka 1948 umbutho wezizwe ezimanyeneyo wamisela olusuku njengolukuqwalasela amalungelo oluntu kwihlabathi. Kwa olusuku lamiselwa njengolokuwonga abo babazakuzela uxolo kwihlabathi. Abo Mzantsi Afrika abathiwe jize ngale mbasa yoxolo baquka uNkosi uAlbert Luthuli, ubawo uNelson Mandela noFW De Klerk kwanoArchbishop Desmond Tutu... Nalu udliwanondlebe nengcali yemiba yamalungelo oluntu uNkosihleli Nyembezi
07
DEC
2018

ZIBUZWA-SABC UNION

Imanyano zabasebenzi kwiQumrhu losasazo le SABC zithi eliqumrhu alifuni nje kuphela imali yokuhlangula imeko yezimali, koko kufuneka isicwangciso esizakudala amathuba engqesho. Oku kuza emva kokulahla kwamalungu amane ebhodi yheliqumrhu, naquka uKhanyisile Kweyama, uKrish Naidoo, John Mattison no Mathata Tsedu. Phulaphula udliwanondlebe nenye yeenkokheli zemanyano yabasebenzi ye- SABC umnumzana Aubrey Tshabalala.
06
DEC
2018

APHA-BACHELOR PASS RATE

Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uNaledi Pandor wenze iinguqu kumanqaku ekumele ubani abenawo ukuze akwazi ukwenza isidanga semfundo enomsila (bachelor's pass), kumaziko emfundo ephakamileyo eMzantsi Afrika. Umphathiswa ukubhengeze oku namhlanje umhla wamashumi amathathu kuNovember, kwiphephandaba lokupapasha imiba ka hulumente, i government gazette ukutsho. Umphathiswa uthe bafikelele kwe sigqibo emva kokuba bethetha-thethene nebhunga elijongene nemfundo ephakamileyo ze bavumelana
30
NOV
2018

ZIBUZWA-STUTT MAYOR EC

Umbutho we ANC kwiphondo leMpuma Koloni ugxothe usodolophu womasipala i-Amahlathi ozinze kwidolophi yase Cumakala u-Phatheka Qaba. Oku kuza emvakokuba le dolophu ibisesithatheni ngenxa yezenzo zoqhankqalazo obelukhatshwa ludushe, nalapho abahlali bebenyanzelisa ukuba lo masipala ugxothe ooceba abathile bekwatyhola nangokuqeshana ngokuzalana, kwanokucotha kokunikezelwa kweenkonzo.... Nanku unobhala weANC kwiphondo leMpuma Koloni uLulama Ngcukayithobi
30
NOV
2018

MINE DEATH

Intro: Ungcwatywe kwikhaya lakhe lokugqibela kuTsolo kwiphondo leMpuma Koloni utata uZolile Tyala emva kokuba wasweleka kwiminyaka yengcinezelo kumgodi iGoldfield Mine, kwingozi yomgodi ze ashiyeka kwiphondo laseGauteng amathambo akhe. Usapho lwakaTyala luchithe iminyaka emininzi lukhangela amathambo akhe ngaphandle koncedo lukarhulumente. Umtshana kabawo uTyala uMncedi Tyala ufumene umkhombandlela ngo2017 ngokudibana nexhego elalisebenza nobawo uTyala eGoldfield Mine. Ekuhambeni kwexesha ufumanise ukuba lomgodi waguqulwa wayiSibanye Stilwater.
21
NOV
2018

DLODLO EXPERIENCE

Umphathiswa kwiinkonzo zikarhulumente nolawulo uAyanda Dlodlo uthi ukupheliswa kwenkqubo yokufunwa kwamava omsebenzi kwabo basandula kuphuma esikolweni, ayikokugayela inkxaso umbutho olawulayo kulungiselwa unyulo lonyaka ozayo.

257 episodes

« Back 1—12 More »