Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
19
MAR

ZIBUZWA - OMOTOSO CASE

Ingqina lokuqala kwityala lomfundisi wase Nigeria uTimothy Omotoso, uCheryl Zondi, uthi ukulungele ukuphinda anikezele ngobungqina kweli tyala kulandela ukuziguzula kwejaji ibilichophele, uMandela Makaula. U-Makaula uye waziguzula kwelityala emva kokuba indawo yokufikela iindwendwe yenkosikazi yakhe ibihlalisa amanye amangqina elityala. Ukuzama ukuqwalasela imiphumela xa ijaji ithe yaziguzula etyaleni, phulaphula nalu udliwano-ndlebe lwethu nengcali kwimiba yomthetho uMvuzo Notyesi.
19
MAR

ZIBUZWA - ANC KZN

I-ANC kwiphondo laKwaZulu Natal, sele kumzuzu izama ukuqubisana nengxaki yokubulalana ngezizathu zopolitiko. Kodwa ke ukuva icala lalombutho ngalo mba, phulaphula koludliwano-ndlebe lwethu nonobhala we-ANC kwiphondo laKwaZulu Natal uMdumiseni Ntuli
18
MAR

ZIBUZWA - LOADSHEDDING UNION

Ingcali zammandla zithi uphazamiseko lonkinkishwa kombane eCahora Bassa eMozambique ayingunobangela wokuqhawuka kombane eMzantsi Afrika. U-Eskom uthi isichotho i-Idahi nesichaphazele iMozambique kwiveki edlulileyo sichaphazele unkinkisho lombane. Eliziko liphehla umbane limisele isigaba sesine sokuqhawuka kombane nozakuqhuba de ibenguLwesithathu. Phulaphula nalu udliwano-ndlebe lwethu nonobhala wombutho wabasebenzi-mgodini iNUM, uDavid Sipunzi
18
MAR

ZIBUZWA - PARLY DIRCO

Ikomiti yepalamente ejongene nemiba yamazwe angaphandle nentsebenziswano imemelela kwisebe elijongene namazwe angaphandle ukuba iqinise ukufundisa ngemiqathango emayilandelwe ngabemi baseMzantsi Afrika xa betyelela kumazwe angaphandle. Usihlalo wekomiti epalamente uSiphosezwe Masango uthi kubalulekile ukuba abemi beli bayazi ukuba benzeni kwiimeko ezifana neengozi nokufa xa bekwamanye amazwe angaphandle. Phulaphula nalu udliwano-ndlebe lwethu nosihlalo walekomiti epalamente, uSiphosezwe Masango
17
MAR

Uphendlo - IFP

Ukanti umbutho we IFP ngethuba ubambe umsitho womqulu wezithembiso, ukhwebe abavoti ukuba bawuthembe nanjengoko ngexesha ubukulawulo KwaZulu-Natal, wawukhokela urhulumente ongazange abe nazigigaba zorhwaphilizo...Ukanti besihleli naye ongunobhala jikelele walombutho u Velenkosini Hlabisa
17
MAR

Uphendlo - COPE

Umbutho i Congress of the People uthembise ngokuzisa iinguqu ezibonakalayo xa unokuvotelwa ukuba ibe ngurhulumente kuvoto lwangomhla wesibhozo kuMay, oku ikutsho ngelixa iphehlelela umqulu wayo. Phakathi kwezinye izinto ezibaluleyo iCOPE ithethe ngemfundo, ukukhulisa uqoqosho oluzakuxhamlisa wonke ummi weli ukwakha izindlu nokubonelela ngombane wasimahla.

Ukanti sathi sahlala nenkokheli yeCOPE uMosioua Lekota....
17
MAR

Uphendlo - APC

Ukanti kutshanje, nawo umbutho i-African People's Convention iphehlelele owayo umqulu kwiveki ephelileyo, kwaye uSekela Mongameli u Nkosinathi Mahala wathi wahlala nathi ukuthetha ngezabo izithembiso...
17
MAR

Uphendlo - AZAPO

Kutshanje umbutho i- Azanian People's Organisation, i-AZAPO uphehlelele ngokusesikweni umqulu wayo wezithembiso eMokopane, kwiphondo lase Limpopo. UMongameli walo mbutho uStrike Thokoane uthe thaca imiba emithandathu abazakugxila kuyo xa bengurhulumente, nequka nokusekwa kwamanye amacandelo ukudala imisebenzi, nokulwa ulwaphulomthetho...
Ukuva iinkcukacha zalo mqulu besinaye uSihlalo kaZwelonke uNelvis Qekema...
17
MAR

ZYK - CLIMATE CHANGE

Umphathiswa wezemali, uphuhliso lezoqoqosho kwakunye nemiba yezokusiqongileyo nezokhenketho, uLubabalo Mabuyane, ubambe umsitho wokuqwalasela ukubaluleka kwemimandla yezendalo enemigxobhozo ekunciphiseni ingxaki yokuguqu-guquka kwemoyezulu e-Aiwal North. UMphathiswa uMabuyane ukwasebenzise lomsitho ukufundisa uluntu ngokubaluleka kokhuseleko lwalwemimandla yezendalo . Ukusabela banzi ngoku besibambe ngqo umphathiswa wesebe u-Oscar Mabuyane
17
MAR

ZYK - GLAUCOMA

I-Glaucoma yimeko nalapho ubani efumana uxinizelelo kwimehlo neye ikhokelele ekubeni umntu angaboni. Kuleveki kwikhasi lezempilo siqwalasela lemeko nanjengoko ukusuka ngomhla weshumi kulenyanga ukuzokutsho namhlanje ibiyiveki ebekelwe bucala ukuqwalasela iGlaucoma kwihlabathi iWorld Glaucoma Week ngelasemzini. Ukuva banzi besikrwece ugqirha Monwabisi Goqwana
14
MAR

ZIBUZWA - ANC LIST

Umbutho we-ANC uthi uzithembile iinkokheli zawo ezifana noBathabile Dlamini, uNomvula Mokonyane, uMosebenzi Zwane kunye noMalusi Gigaba, nabakuluhlu oluya epalamente emva konyulo. Lo mbutho ulawulayo ufake uluhlu lwawo kwikomishoni yonyulo ezimeleyo ngemva kwemini yayizolo. Kuvelile izolo ukuba lamagama adala ukuthetha kungenzeka abuyele epalamente logama abanye ebebekuphakanyiswe amagama abo, abafana nowayesakuba ngumongameli uJacob Zuma, uDakota Legoete kunye noTony Yengeni bekukhabile ukuphakanyiswa kwamagama abo. Phulaphula nalu udlwiwano-ndlebe lwethu nomhlalutyi wemigaqo-nkqubo nopolitiko, uNkosikhulule Nyembezi
12
MAR

APHA-SANITATION

Abazali nabafundi besikolo samabanga aphantsi i- Bojeni ku-Gatyane kwiphondo le-Mpuma Koloni, banyanzelisa ungenelelo olukhawulezileyo kwingxaki zamagumbi angasese ayimingxuma. Bathi abafundi basemngciphekweni ngalamagumbi angasese adilikayo, nanjengoko esiwa amazinki namacangca akhiwe ngawo kwaye nemingxuma yawo ivuleke ngokugqithisileyo, ntoleyo enokuba yingozi kubafundi.

325 episodes

« Back 1—12 More »