Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
23
MAY

ZYK-LIVE HIV TREATMENT COVID

Licuthekile inani lokuthathwa kwamachiza okuthomalalisa izigulo ezithile zizigulane ezikunyango lwexesha elide, sukela oko kwaqala inkqubo yokuhlala ngendlu. Kwiphondo laseGauteng, zimalunga neshumi lamawaka izigulane eziphila nentsholongwane i-HIV newaka lezigulane ezinesifo sephepha(TB) ukutsho, ezingawaphuthumiyo amachiza wazo kumaziko empilo karhulumente ukusukela ngoMarch. Noxa kunjalo, icandelo labucala lezeMpilo lithi libone ukufunquka kwamanani ezigulane ezisebenzisa inkonzo yokuselwa kwamachiza emakhaya. Ukuva banzi ngoku, emnxebeni sibambe ingcali kwezeMpilo, uGqirha Monwabisi Goqwana...
21
MAY

APHA - UMXHOLO

Isenimingeni inkqubo yokufunda ngokusebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla, ngabafundi bamaziko emfundo ephakamileyo kweli. Iingxelo zakutshanje, zezabafundi bedyunivesithi yaseWits, nalapho ibhunga labafundi beliziko livakalise ukuba kukho abafundi abayeka phakathi kuba bengakwazi ukumelana nalenkqubo yokufunda ngokusebenzisa ubuxhakaxhaka ngenxa yamagingxigingxi abadibana nawo kule nkqubo. Kanti kwesinye isiganeko, kwintsuku ezimbalwa ezigqithileyo siyinkquboNdaba yakho uAphanaphaya besikhe sathethe nomfundi wekholeji ekwiphondo leMpuma Koloni eMthatha; apho abafundi beliziko bebekhalaza ngelithi abakwazi ukufumana iinkcukacha zokufunda kwiiwebsites ebebexelelwe ngazo ngenxa yamagingxigingxi athile ekufikeleleni kwezinkcukacha zokufunda. Konke ke oku kwenzeka ngethuba umbutho wabafundi i-SASCO ibisoloko imemelela ukuba iyekiswe lenkqubo yokufunda ngokusebenzisa ubuxhakaxhaka be-internet, de ibe isonjululwe yonke imingeni esajamelene nabafundi ekusebenziseni lenkqubo.
21
MAY

IKHWZ - UNI VIOLENCE

Zisathe gqolo iziganeko zobudlobongela nokubulalana phakathi kwabafundi basetyhini namadoda kumaziko emfundo ephakamileyo eli. Kutsha nje kubanjwe owasetyhini ohlabe wabulala lowo kuthiwa ebencuma naye kwindawo yokuhlala yabafundi kwi-University i Forthare kwi kampasi yase Alice e-Mpuma Koloni. Kwakule Univesithi inye, indoda eneminyaka engamashumi amabini anesibini engumfundi wase FortHare ibanjiwe kwizityholo zokubulala - emva kokufunyanwa komzimba wenina ebulewe kumzi ose-Mdantsane eMonti kweli phondo. Ziya zisanda eziziganeko kwiidyunivesithi zeli yaye ngoku into entsha, azijolisanga kumanina kuphela njengokuba bekuvame njalo kuqala. Ukusihlalutyela banzi mayelana noku kwakunye nokuba inokuba konakele phi na okanye inokuba mhlawumbi zintoni ezikhokelela kule ndlela yokuziphatha kubafundi emnxebeni sibambe oyi Clinical Psychologist u Phaphama Mkaliphi nengcali kwimiba yolwaphulo mthetho uXolani Gusha Ngantweni
20
MAY

ZYK-LIVE BLOOD DONATION

Njengokuba eli lizwe lijongene nokuqhambuka kwentsholongwane iCorona, siqwalasela umba wokunikezela ngegazi, kunye namalungu omzimba ngumntu ofunyaniswe enetsholongwane iCovid-19 kwanokuba oku yinto ekwaziyo ukwenzeka kusini na. Kuvakala ukuba kukho ukushokoxeka kwegazi njengoko benqabile abantu abanikezela ngegazi namalungu omzimba, nanjengoko kusekho abantu abangenalwazi lokuba ubani wenza njani, ukuze akwazi ukunikezela ngegazi namalungu omziba. Ukusikhanyisela ngoku, masamkele ingcali kwezeMpilo, uGqirha Monwabisi Goqwana...
19
MAY

APHA - UMXHOLO

Ikomishoni ejongene namalungelo elwimi, inkolo, inkcubeko namasiko iCRL imemelela kuMzantsi Afrika, abezenzululwazi,oogqirha kunye nabantu abasebenza ngamayeza esintu ukuba benze konke okusemandleni ukufumana ichiza lokunyanga intsholongwane iCovid-19. Usihlalo walekomishoni uNjingalwazi uDavid Mosoma, uthe lekomishoni iziqhwabela izandla iinzame ezenziwa kweli kunye nakwihlabathi jikelele zokuzama ukufumana ichiza lalentsholongwane. Emva kokuba umbutho wezempilo kwihlabathi iWorld Health Organisation umemelele ukuba kwenziwe uphando ngokufumana ichiza lentsholongwane, lekomishoni iye yamemelela ukuba kuqukwe nabantu abasebenza ngamayeza esintu.
19
MAY

APHA - UMXHOLO

Iqalise ngokusesikweni namhlanje inkqubo yokuhlawulwa kwesibonelelo sikarhulumente, nalapho abantu abangaphangeliyo bezakubonelelwa ngamakhulu amathathu anamashumi amahlanu eerandi isithuba senyanga ezintandathu ngelixesha ilizwe loMzantsi Afrika lizama ukulwa idabi lentsholongwane iCovid-19. I-arhente yezibonelelo uSassa ithi sele ifumene izicelo ezingaphaya kwezigidi ezithathu zabantu abafuna ukuxhamla kwesisibonelelo. Nangona kunjalo, uninzi lubenobunzima ekufakeni izicelo kule-arhente nalapho abanye bethumele izicelo zabo kwiinombolo ezingachanekanga, kodwa ke le-arhente ilumkise uluntu ngelithi maluqinisekise ukuba luthumela izicelo zalo kwiinombolo ezichanekileyo ukuze zihoywe ngokukhawuleza.
14
MAY

APHA - UMXHOLO

Inyanga kaMay yaziwa njengenyanga yokubhiyozela ilizwekazi i-Afrika, nalapho ngale nyanga abemi belilizwekazi bekhumbula ukuba bangobanina, basukaphi besiyaphi. Okungekuhlanga ke, kukuba kulonyaka lenyanga ifike ngexesha ihlabathi lithwaxwa ngubhubhane wentsholongwane iCovid-19, nosele ungenile kwizwekazi i-Afrika. Umbuzo omkhulu ke ngowokuba, ingaba i-Afrika isabela njani kulobhubhane, ingakumbi xa ubani eqwalasela imbali yelilizwekazi; kwizinto ezifana noqoqosho, indlala nentlupheko. Kutshanje umongameli welizwe loMzantsi Afrika uvakalise ukuba uxolile yindlela elisabela ngayo izwekazi leAfrika kwi-Covid-19.Kanti ke okunye okunika umdla sisanxwe esiqhambuke emva kokuba ilizwe iMadagascar livakalise ukuba lisebenzisa isityalo sendalo esaziwa njengoMhlonyane ukunyanga lobhubhane. Oku ke kudale isanxwe kwinzululwazi zempilo nombutho wezempilo kwihlabathi i-WHO, novakalise ukuba akho vavanyo sele lwenziwe ngelichiza, kwaye akunokuchazwa ngokusesikweni ukuba eli lichiza elinyanga lobhubhane.
12
MAY

APHA - UMXHOLO

Umbutho ongekho phantsi kukarhulumente i-Afesis Corplan oseMonti kwiphondo leMpuma Koloni, usungule iphulo elibizwa iAsivikelane sukela kokuqhambuke kwentsholongwane iCovid-19. Kwiiveki ezintandathu ezigqithileyo, eliphulo lisebenzisana neendawo eziliqela zogobityholo nalapho abantu abaninzi besebenzisa iindawo zamanzi ezimbalwa bebaninzi ukuze bafumane amanzi ukuthintela ukunwenwa kwentsholongwane iCovid-19. Lombutho wenze uphando kwiindawo zogobityholo ezilikhulu elinamashumi amahlanu anesithathu koomaspala abambhaxa kunye nabanye omaspala beli, abaquka iBuffalo City, umaspala wesixeko saseRhawutini, esaseKapa kunye naseEkurhuleni phakathi kwezinye, uqwalasela iimeko abantu abaphila phantsi kwazo ngelixesha leCovid-19. Emva koluphando lombutho ukhuphe iziphumo ngenjongo zokuncedisa urhulumente ukuba aphendule kwezingxaki uluntu lujamelene nazo.
11
MAY

APHA - UMXHOLO

Abanye osoqoqosho bathelekelela ukuba uqoqosho loMzantsi Afrika lungaphantsi koxinezelelo ukuba iyaqhuba imeko ekuyiyo ngalomzuzu. Uqoqosho lweli belusele lukwinqanaba lokudodobala phambi kokuthwaxwa ngakumbi ngubhubhane iCovid-19. Isebe lemali kweli kunye nebhanka enguvimba, zilindele uqoqosho lweli lwehle ngomyinge ka6.1 ekhulwini ukuba zihlala zingoluhlbo izinto. Nangona kunjalo, osoqoqosho balindele imeko embi nangakumbi.
10
MAY

UPHENDLO- LIVE SABC

Ijelo losasazo i-SABC lizikhanyele iingxelo zephephandaba langeCawa, nezithi eli jelo losasazo liphinde lacela ukuhlangulwa ngemali ngurhulumente. Eli jelo losasazo likwathi aziyonyani iingxelo zokuba ngomso kulindeleke ukuba libambe intlanganiso nekomiti yePalamente ejongene nezonxibelelwano, nanjengoko lizakuvela kuphela phambi kwale komiti ngoLwesithathu wale veki, liyokuthi thaca isicwangciso salo sonyaka-mali ka 2020/2021. Ukuva kwicala le-SABC malunga nezizityholo emnxebeni masamkele usihlalo we-SABC umnumzana Bongumusa Makhathini...
09
MAY

ZYK-UMHLONYANA COVID

Uninzi lwabantu abantsundu beli lizwe loMzantsi Afrika, bathe gqolo befuna ichiza lesintu elibizwa "umhlonyane", nekusisityalo ekukholelwa ukuba siluncedo kumkhuhlane. Oku kuvele emva kokuba ilizwe laseMadagascar lithe livelisa ichiza lendalo lokuthomalalisa okanye lokuthintela intsholongwane iCovid-19. Kungoku nje, uninzi lwabantu beli lizwe lukholelwa ukuba ukusebenzisa lomhlonyane kungabanceda ukulwa lentsholongwane i-corona nangona nje umbutho wezempilo kwihlabathi, iWHO ngamafuphi, ulumkise ngelithi elichiza alikavavanywa. Ukuva ukuba ingaba ngomsebenzi womhlonyane, sikrwece oyingcali kumachiza esintu, uGqirha uThozamile Qubuda…
08
MAY

APHA - UMXHOLO

Asathe gqolo ukufunquka amanani abantu abosuleleka yintsholongwane iCovid-19 kwiphondo leMpuma Koloni. Kungokunje eliphondo linabantu abangaphaya kwamakhulu asibhozo abosulelekileyo; logama bengaphaya kwamakhulu amathathu abaphilileyo. Ngelithuba eli likwisigaba sesine sokumiswa ngxii kwezinto ezithile, kuvulwe inyoba engangeveki nalapho abantu abasuka kwamanye amaphondo bezakuba nako ukubuyela emakhayeni abo okanye emisebenzini kwamanye amaphondo nakwezinye iidolophu. Kanti ke kutshanje, inkulu baPhathiswa yephondo leMpuma Koloni ibivakalise ukuba bazakuqinisa isicwangciso sephondo ngeliqinisekisa ukuba iyathotyelwa imiqathango emiselweyo nakwesisigaba sesine esikuso ngalomzuzu.

486 episodes

« Back 1—12 More »