Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
20
FEB

APHA - UMXHOLO

Isebe lezobugcisa nenkcubeko,ezemidlalo nolonwabo kuzwelonke libambisene nelaKwaZulu Natal kunye nebhodi eyongamele iilwimi zeli, iPANSALB lizakubhiyozela umhla weelwimi zenkobe, International Language Day, ngolwesihlanu umhla wamashumi amabini ananye kule imiyo, Olu suku lusetyenziselwa ukukhuthaza ukwamkelana nokunyamezelana kweentlanga kwanokusetyenziswa kweelwimi zenkobe kwihlabathi. Lemibhiyozo izakusingathwa kumabala ezemidlalo kwaMbonambi kumasipala iMfolozi, eThekwini. Ngo1999 iUNESCO yawubeka ngokusesikweni lomhla ukukhuthaza ukuthethwa kweelwimi zeenkobe ngokwahlukana kwazo.
18
FEB

APHA - UMXHOLO 17-02

Kubonakala ukuba kusekho ukushokoxeka okukhulu kwabongikazi eMzantsi Afrika ngaphandle kwenzame zikarhulumente zokuqesha abongi kwizibhedlele zeli ukuzama ukuphucula indlela iinkonzo zempilo eziya ngayo eluntwini. Iingxelo zakutsha nje zibonisa ukuba nangona sele iyiminyaka emithathu savulwayo isibhedlele sabantwana iNelson Mandela esiseRhawutini kusekho inkxalabo yokushokoxeka kwabongi. Oku kukhokelele ekubeni amacandelo athile aquka ele-oncology abe awakavulwa kwaye amanye angasebenzi ngokugqibeleleyo. Umphathiswa wesebe lezempilo eGauteng uvakalise ukuba kusekho nezithuba ezingekavalwa kwesisibhedlele ngenxa yokushokoxeka kwabongi kuzwelonke.
13
FEB

APHA - UMXHOLO

Nanjengoko uMongameli wesizwe uCyril Ramaphosa ezakwenza intetho yobume besizwe ngorhatya lwangomso iSONA ukutsho, iimanyano zabasebenzi iSAFTU ibambisene nemanyano yabasebenzi mgodini iAMCU, zikhokela iphulo elibonakalisa ukuchasana ukuphulukana kwabantu nemisebenzi , imeko emaxongo yezoqoqosho kunye neqondo eliphakamileyo lentswelangqesho, (iMilitant campaign against Austerity, job losses and mass unemployment ngolwasemzini. Ezimanyano zifuna ukuba uMongameli abenento ayenza ngokukhawuleza ukukhawulelana nalemingeni.
11
FEB

APHA -UMXHOLO

Kutshanje umfelandawonye wemibutho yabasebenzi iCosatu ukutsho, imemelele ukuba imali yomhlala phantsi wengxowa yabasebenzi ityalwe kumaqumrhu karhulumente aquka inkampani ephehla umbane uEskom ukunqanda ukulahlekelwa kwabasebenzi yimisebenzi. I-Cosatu ithi ukuba imali yengxowa mali yabasebenzi ayisetyenziselwa ukunceda lamaqhumrhu karhulumente aphume ezingxakini zemali, oko kuzawukhokelela ekulahlekelweni ngabasebenzi yimisebenzi nento ezakuchaphazela ingxowa mali ejongene nabantu abaphelelwe yimisebenzi i-Unemployment Insurance Fund ukutsho.
06
FEB

APHA - UMXHOLO

Ngo August ka 2018 uMongameli woMzantsi Afrika uCyril Ramaphosa, waphehlelela inkqubo iSanitation Appropriate for Education iSAFE, nalapho wafunga ngelithi azakupheliswa amagumbi angasese agrunjwayo kwizikolo zeli kwisithuba seminyaka emibini. Wamemelela kusebe lezemfundo ukuba lenze upicotho malunga nezakhiwo zezikolo zeli namagumbi angasese. Kungokunje, lisondele ixesha elalibekiwe lokupheliswa kwamagumbi angasese angagungxulwayo kuzo zonke izikolo zeli - kodwa ziseliqela izikolo ezingenazindlu zangasese ezisemgangathweni, ntoleyo ebeka ubomi babafundi emngciphekweni nanjengoko zininzi iziganeko zokutshona kwabafundi kwizindlu zangasese ezigrunjwayo.
04
FEB

APHA - UMXHOLO

Izolo bekuphawulwa iminyaka engamashumi amathathu sukela kwabhengezwa ukuvulwa imilomo kwamaqela ezopolitiko aquka iANC nePAC, nathi ahlahla indlela ekukhululweni kukaNelson Mandela kunye namanye amabanjwa ezopolitiko. Oku kwakhokelela ekubeni eli lizibandakanye kwiingxoxo ezalandelwa lunyulo olwaluquka zonke iintlanga ngo1994. Owayesakuba ngumongameli ngethuba le-apartheid uFW De Klerk, uthe izolo akazisoli ngezigqibo awazithatha ngethuba eselulawulweni.
30
JAN

IKHWZ - SALGA MUNICIPALITIES

Enye yeenkundla eziphakamileyo kuMzantsi Afrika iwise isigwebo esingachaphazela oomasipala abafedayo ukuhambisa iinkonzo eluntwini. Inkundla ephakamileyo eMakhanda ipasise isicelo sombutho wabantu abangaphangeliyo iUnemployed People Movement sokuba uchithwe umasipala waseMakhanda. Lenkundla iyalele urhulumente wephondo laseMpuma Koloni ukuba uchonge umlawuli ozakujonga lomasipala. Ngo 2014 esi sixeko sasiphantsi kolawulo lukarhulumente inyanga ezintathu. Ukanti kunyaka odlulileyo abahlali base eMalahleni eMpumalanga basa esi sixeko enkundleni benyanzela ukuba uchithwe lomasipala. Inkundla echophele eGauteng yagweba ukuba urhulumente wephondo ahambise inkonzo zoluntu. Nakumasipala iEnoch Mgijima kuKomani kwiMpuma Koloni, abahlali babhenele enkudleni befinwa kubhangiswe lomasipala. Ukuva kwicala leziko elijongene ngqo nomasipala iSALGA, besibambe usihlalo weliziko kwiphondo leMpuma Koloni uMxolisi Koyo
27
JAN

APHA NAPHAYA - UMXHOLO

Isebe lemisebenzi yoluntu kunye neziseko belibambe indibano eqale izolo umhla wamashumi amabini anesithathu nephele namhlanje. Iinjongo zalendibano ibikukuxoxa ngeendlela zokonyusa inani labantu abatsha kunye nabantu abakhubazekileyo kwinkqubo yelisebe iExpanded Public Works Programme iEPWP ngamafuphi. Lendibano ibintsuku mbini, idibanise ndawonye imibutho emele abantu abatsha kunye nemele abantu abakhubazekileyo, amagosa aphezulu karhulumente kunye nabaphuma kumbutho i-International Labour Organisation.
26
JAN

Uphendlo - January 8th

Kutshanje kwinkqubondaba yakho Uphendlo Ndaba besincokola ngomsitho oqhutywa minyaka le ngumbutho olawulayo i-ANC, owaziwa ngokuba yi January 8th, nophawula ukusungulwa kwe ANC kwiminyaka elikhulu elinesibhozo eyagqithayo. Siqwalasela ukulungela kwalo mbutho ukusindleka lo msitho ozakubanjwa ngoMgqibelo, umhla weshumi elinanye kule nyanga eKimberly eMntla Koloni.

Uyakukhumbula mphulaphuli ukuba lo mmandla ngomnye wemimmandla enemingeni yonikezelo lweenkonzo, nesiganeko sakutshanje isesokungasebenzi kweenkonzo zogutyulo kumasipala iSol Plaatjie. Ukanti besikwaqwalasela imiba eliqela efana nentsingiselo yalo mbhiyozo, kwanokuba zilandelwa kusini na izindululo eziphakanyiswa kwezi ntetho zeJanuary 8th. Sithe samema umbutho we-ANC ukuncokola banzi ngoku nobemelwe sisithethi sikazwelonke u Pule Mabe...kwanengcali kwezopolitiko, uSandile Swana osuka eWits University School of Business...
26
JAN

ZYK - FINANCIAL IQ

Umcebisi wezemali uNicolette Mashile, nowaziwa ngokuba yi- The Financial Bunny, nonika iingcebiso kushicilelo alenza kuYouTube, uthi ukulungiselela unyaka omtsha kufuneka kwenziwe phambi kwenyanga yoMnga, kuba le nyanga yeyokuphumla. U Mashile uthi kubalulekile ukuba phambi kokuba ubani enze izicwangciso zokonga imali okanye ayilawule ngcono imali azi izinto ezimbalwa malunga nemali. Eli lixesha lonxinzelelo lwemali njengoko uninzi luyichithe kwizinto oluzisolayo , kwaye sithe sakrweca iFinancial Bunny, uNicolette Mashile asiphe iingcebiso...
26
JAN

ZYK - PHELOPHEPHA

Sele ileloxesha lonyaka kwakho, nalapho egalelekile kwisixeko saseBhayi eMpuma Koloni uPhelophepa, onguloliwe osa iinkonzo zonyango kuluntu. Ukanti lonyaka ka 2020 uphawula iminyaka engamashumi amabini anesithandathu liqhuba eli phulo le Phelophepha, nelijolise ikakhulu ekuncedeni abantu abangathathi ntweni, ngelixa lifikelela nakwiindawo zasemaphandleni. Kutshanje kwinkqubondaba yakho u Ziyawoyika Umbethe sithe sakrweca uLungi Dube ophuma kwa Phelophepha ukuva banzi ngoku.
23
JAN

APHA NAPHAYA - UMXHOLO

Imanyano yamapolisa iSouth African Policing Union(SAPU), ihlab'ikhwelo kuMongameli Cyril Ramaphosa ukuba anike ingqwalasela isimemelelo sabo sokusekwa kwekomishoni yophando ngemiba edlumzi kwinkonzo yesipolisa eMzantsi afrika. Le manyano ithi ingxaki isentloko kwabo bakwizikhundla eziphezulu; hayi kwabo bakwizikhundla ezisezantsi.
Eli khwelo lalemanyano liza emva kwezigxeko eziliqela ngendlela enza ngayo umsebenzi wawo amapolisa, ingakumbi ngokuthi gqolo kokufunquka kweziganeko zolwaphulo mthetho. Umzekelo, zothusa umzi inkcukacha manani zokugqibela ezibhengezwe ngumphathiswa wamapolisa; nalapho bezisabonakala zikhula iziganeko zolwaphulo mthetho, ingakumbi kumaphondo afana nele Ntshona Koloni apho kukho namaqela onqevu agqugqisayo.

450 episodes

« Back 1—12 More »