Subscribe to this channel

You can subscribe to new audio episodes published on this channel. You can follow updates using the channel's RSS feed, or via other audio platforms you may already be using.

RSS Feed

You can use any RSS feed reader to follow updates, even your browser. We recommend using an application dedicated to listening podcasts for the best experience. iOS users can look at Overcast or Castro. Pocket Casts is also very popular and has both iOS and Android versions. Add the above link to the application to follow this podcast channel.

Signup to iono.fm

Sign up for a free iono.fm user account to start building your playlist of podcast channels. You'll be able to build a personalised RSS feed you can follow or listen with our web player.
12
JUN
4am

12 06 2019 10.00

Eliphambili kwezi ndaba:

Abahlali namalungu emibutho yezothutho eNgcobo eMpuma Koloni bazimise ngxi izinto nangona umasipala walapho ngaphambili ebenike isiqinisekiso sokuba izinto zizakuqhuba ngokwesiqhelo.
05
JUN
8am

05 06 2019 14.00

Eliphambili kwezi ndaba:

I-EFF iza kuthatha intshukumo yomthetho ngakwisixeko saseRhawutini, emva kokudiliza amatyotyombe akhiwe ngiokungekho mthethweni eAlexandra kumantla esixeko. Oku kusemva kokuba isixeko saseRhawutini silwamkele uxanduva ngokuyalela ibutho iRed Ants ukuba lidilize la matyotyombe kule lokishi.
05
JUN
7am

05 06 2019 13.00

Eliphambili kwezi ndaba:
Bazibeke phantsi izixhobo zokusebenza abasebenzi besibhedlele i- Pelonomi e- Bloemfontein njengoko beqhankqalaza emva kokuba uGqirha osephantsi koqeqesho esinde ngezikasibi ukuba angadlwengulwa
05
JUN
4am

05 06 2019 10.00

Eliphambili kwezi ndaba:

Iswelekile intatheli eligqala yeli loMzantsi Afrika uRayomnd Louw eRhawutini. Eli gqala laaphumelela iimbhasa liswelekele kwi-Clinic iMorningside eRhawutini, apho belikwigumbi labagula kakhulu i-ICU. U-Louw usweleke eneminyaka engamashumi asithoba anesibini ubudala.
05
JUN
3am

05 06 2019 09.00

Eliphambili kwezi ndaba:

Intloko yeeguqu kuqoqosho kwiqela i ANC u Enoch Godongwana irthi eliqela lilawulayo alikasithathi isigqibo sokwandisa umsebenzi webhanki engu vimba. Oku ke kuyaphikisana nokuthethwe ngu sosiba jikelele weliqela u Ace Magashule emva kwentlanganiso i Lekgotla yeliqela e Pitoli izolo.
05
JUN
2am

05 06 2019 08.00

Eliphambili kwezi ndaba:

Intloko yeeguqu kuqoqosho kwiqela i ANC u Enoch Godongwana irthi eliqela lilawulayo alikasithathi isigqibo sokwandisa umsebenzi webhanki engu vimba. Oku ke kuyaphikisana nokuthethwe ngu sosiba jikelele weliqela u Ace Magashule emva kwentlanganiso i Lekgotla yeliqela e Pitoli izolo.
05
JUN
1am

05 06 2019 07.00

Eliphambili kwezi ndaba:

U Mphathiswa wesebe lezemali u Tito Mboweni nentloko yekomiti yeenguqu kuqoqosho u Enoch Godongwana bathetha beziphikisa kumba wokuba i ANC ithi ngokwandiswa komsebenzi weBhanki enguvimba.
04
JUN
10am

04 06 2019 16h00

Eliphambili kwezi ndaba:

Isekela leentloko yeejaji uRaymond Zondo libe nemibuzo mayela neengxoxo apho kwaafikelelwa kwisivumelwano sokuba iSABC inikezele ngee video kwinkampani eyabizwa kamva njenge ANN7.
04
JUN
9am

04 06 2019 15.00

Eliphambili kwezi ndaba:
Uyavutha ngumlilo uloliwe wakwa Metrorail eTembisa kwisikhululo iLeralla kwimpuma yeRhawuti. Le nkampani ithi lo mlilo ubangelwe yingxaki kubuxhaka-xhaka. Isithethi uLillian Mofokeng sithi akonzakelanga mntu, kwaye amagosa eenkonzo ezingxamisekileyo asazama ukucima lo mlilo.
04
JUN
7am

04 06 2019 13.00

Eliphambili kwezi ndaba:
Iziko lenkcukacha manani likhuphe ingxelo ethi ukuncipha kokukhula koqoqosho kwakutsha nje kokona kufadalala kukhulu koqoqosho susela ikota yokuqala ka 2009 apho uqoqosho lwehla ngenxa yoxinzelelo lombhodamo woqoqosho kwihlabathi.
04
JUN
3am

04 06 2019 09.00

Eliphambili kwezi ndaba:
Igqwetha elimele umphathiswa wamaqumrhu karhulumente u- Pravin Gordhan livakalise iinkxalabo ngendlela lowo limmeleyo afumene ngayo isaziso esisuka kumkhuseli woluNtu uBusisiwe Mkhwebane esimazisa ukuba aphendule kwizityholo atyatyekwa zona.
04
JUN
2am

04 06 2019 08.00

Eliphambili kwezi ndaba:

Amapolisa ase Kapa aphanda isiganeko sokubhubha kwamadoda amabini emva kokuba edutyulwe ze abulawa kummandla wamatotyombe iSamora Machel ePhillipi phezolo. Kukholelwa ukuba iqela lamadoda ebelixhobe ngemipu lihlasele amaxhoba ebeyinxalenye yeqela lebhol'ekhatywayo ebelisendleleni esingise ebaleni.

2717 episodes

« Back 1—12 More »